INSTYTUT WITAMINOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000761297
Numer REGON: 381971607
Numer NIP: 5842779647
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2018-12-05
Ostatni wpis Nr wpisu10Data dokonania wpisu2022-12-09
Sygnatura akt[RDF/461414/22/112]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2018-12-05 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaINSTYTUT WITAMINOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2018-12-05 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2018-12-05 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2018-12-05 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat GDAŃSK gmina GDAŃSK miejscowość GDAŃSK2018-12-05 do dziś
2. Adresmiejscowość GDAŃSK ulica UL. FRANCISZKA HYNKA nr domu 67 kod pocztowy 80-465 poczta GDAŃSK kraj POLSKA 2018-12-05 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki104.12.20182018-12-05 do dziś
231.01.2020R. ZMIANA §1,§5,§6,§7,§112020-02-19 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2018-12-05 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDORAWA2018-12-05 do dziś
2. ImionaROMAN2018-12-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-12-05 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2018-12-05 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2018-12-05 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2018-12-05 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2018-12-05 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2018-12-05 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej4300 ZŁ.2020-02-19 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego144180 ZŁ.2020-02-19 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2020-02-19 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego25000,00 PLN2018-12-05 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2018-12-05 do dziś
21. Wartość wkładu wniesionego119180 ZŁ.2020-02-19 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-02-19 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaINSTYTUT WITAMINOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-12-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3816960062018-12-05 do dziś
4. Numer KRS0000755820 2018-12-05 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2018-12-05 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2018-12-05 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.2018-12-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaINSTYTUT WITAMINOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-12-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3816960062018-12-05 do dziś
4. Numer KRS0000755820 2018-12-05 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy186 90 E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2018-12-05 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy186 OPIEKA ZDROWOTNA2018-12-05 do dziś
247 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2018-12-05 do dziś
385 EDUKACJA2018-12-05 do dziś
493 DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2018-12-05 do dziś
577 WYNAJEM I DZIERŻAWA2018-12-05 do dziś
656 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM2018-12-05 do dziś
782 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2018-12-05 do dziś
873 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2018-12-05 do dziś
946 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2018-12-05 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 17.10.2020 okres OD 05.12.2018 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
2data złożenia 27.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-27 do dziś
3data złożenia 09.12.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-12-09 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 05.12.2018 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-27 do dziś
3OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-12-09 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów