BUD-WENT MIECZYSŁAW FILIPIAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-09-28 godz. 11:13:27
Numer KRS: 0000760955
Numer REGON: 381959888
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2018-12-05
Ostatni wpis Nr wpisu13Data dokonania wpisu2021-05-25
Sygnatura akt[RDF/293569/21/510]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-12-05 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUD-WENT MIECZYSŁAW FILIPIAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-12-05 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2018-12-05 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2018-12-05 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃSKI gmina POBIEDZISKA miejscowość BISKUPICE2018-12-05 do dziś
2. Adresmiejscowość BISKUPICE ulica UL. GRANICZNA nr domu 15A kod pocztowy 62-007 poczta BISKUPICE kraj POLSKA 2018-12-05 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki121.11.2018R., NOTARIUSZ BEATA SPACZYŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, REP. A NR 4532/20182018-12-05 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 06.03.2020R., REP. A NR 707/2020, NOTARIUSZ ALEKSANDRA BŁAŻEJCZAK-ŻDŻARSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU - ZMIENIONO: §6 USTĘP 1 UMOWY2020-05-20 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2018-12-05 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2018-12-05 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFILIPIAK2018-12-05 do dziś
2. ImionaJAKUB WIKTOR2018-12-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-12-05 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1.072 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.072.000,00 ZŁ2020-10-05 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-12-05 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFILIPIAK2018-12-05 do dziś
2. ImionaMATEUSZ2018-12-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-12-05 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1.061 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.061.000,00 ZŁ2020-10-05 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-12-05 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFILIPIAK2018-12-05 do dziś
2. ImionaMIECZYSŁAW2018-12-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-12-05 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały67 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 67.000,00 ZŁ2020-10-05 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-12-05 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego2200000,00 ZŁ2020-10-05 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1346000,00 ZŁ2018-12-05 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2018-12-05 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotu1. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE, 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI.2018-12-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaFILIPIAK2018-12-05 do dziś
2. ImionaJAKUB WIKTOR2018-12-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-12-05 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2018-12-05 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-12-05 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaFILIPIAK2018-12-05 do dziś
2. ImionaMATEUSZ2018-12-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-12-05 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2018-12-05 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-12-05 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2018-12-05 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy133 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2018-12-05 do dziś
243 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2018-12-05 do dziś
343 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2018-12-05 do dziś
443 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2018-12-05 do dziś
562 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2018-12-05 do dziś
671 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2018-12-05 do dziś
743 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2020-05-20 do dziś
877 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2020-05-20 do dziś
968 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2020-05-20 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 22.04.2020 okres OD 21.11.2018 DO 31.12.20192020-04-22 do dziś
2data złożenia 25.05.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-25 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-25 do dziś
2OD 21.11.2019 DO 31.12.20192021-05-25 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-25 do dziś
2OD 21.11.2019 DO 31.12.20192021-05-25 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów