HĘĆKA I PARTNERZY SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2022-05-20 godz. 16:26:53
Numer KRS: 0000760937
Numer REGON: 381961603
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2018-12-04
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2018-12-04
Sygnatura akt[GD.VIII NS-REJ.KRS/24852/18/538]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2018-12-04 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaHĘĆKA I PARTNERZY SPÓŁKA JAWNA2018-12-04 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2018-12-04 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2018-12-04 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat GDYNIA gmina GDYNIA miejscowość GDYNIA2018-12-04 do dziś
2. Adresmiejscowość GDYNIA ulica UL. MORSKA nr domu 27 kod pocztowy 81-001 poczta GDYNIA kraj POLSKA 2018-12-04 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki116.11.2018R.2018-12-04 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2018-12-04 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWSZOŁEK2018-12-04 do dziś
2. ImionaPAULINA2018-12-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-12-04 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2018-12-04 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2018-12-04 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2018-12-04 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2018-12-04 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHĘĆKA2018-12-04 do dziś
2. ImionaMARCIN2018-12-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-12-04 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2018-12-04 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2018-12-04 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2018-12-04 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2018-12-04 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2018-12-04 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚIADCZEŃ WOLI I SKŁADANIA PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UMOCOWANY JEST KAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE.2018-12-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWSZOŁEK2018-12-04 do dziś
2. ImionaPAULINA2018-12-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-12-04 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaHĘĆKA2018-12-04 do dziś
2. ImionaMARCIN2018-12-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-12-04 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy166 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2018-12-04 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy166 22 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH2018-12-04 do dziś
266 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE2018-12-04 do dziś
364 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2018-12-04 do dziś
464 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2018-12-04 do dziś
564 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2018-12-04 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów