ARTHA MEDIA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-01-14 godz. 15:36:20
Numer KRS: 0000760835
Numer REGON: 381950485
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2018-12-03
Ostatni wpis Nr wpisu10Data dokonania wpisu2021-09-30
Sygnatura akt[RDF/339417/21/614]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-12-03 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaARTHA MEDIA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-12-03 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2018-12-03 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2018-12-03 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat STRZELIŃSKI gmina WIĄZÓW miejscowość JĘDRZYCHOWICE2020-05-08 do dziś
2. Adresmiejscowość JĘDRZYCHOWICE nr domu 25 kod pocztowy 57-120 poczta WIĄZÓW kraj POLSKA 2020-05-08 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejINFO@ARTHA.COM.PL2018-12-03 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.ARTHA.COM.PL2018-12-03 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki105.10.2018 ROKU, NOTARIUSZ KATARZYNA PILAREK, KANCELARIA NOTARIALNA NOTARIUSZ KATARZYNA PILAREK NOTARIUSZ KATARZYNA TRACZ SPÓŁKA CYWILNA W OŁAWIE, PLAC ZAMKOWY 24A/8, REP.A NR 2514/2018.2018-12-03 do dziś
205.03.2020 R. NOTARIUSZ KATARZYNA TRACZ, KANCELARIA NOTARIALNA NOTARIUSZ KATARZYNA PILAREK NOTARIUSZ KATARZYNA TRACZ SPÓŁKA CYWILNA W OŁAWIE PRZY PLACU ZAMKOWYM 24A/8, REP.A NR 497/2020, ZMIENIONO §3 UST.1.2020-05-08 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2018-12-03 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2018-12-03 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGUDANIEC2018-12-03 do dziś
2. ImionaMAREK STEFAN2018-12-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-12-03 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały3.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 150.000,00 ZŁ (STO PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH)2018-12-03 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-12-03 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGUDANIEC2018-12-03 do dziś
2. ImionaDOROTA JADWIGA2018-12-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-12-03 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały3.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 150.000,00 ZŁ (STO PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH)2018-12-03 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-12-03 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego300000,00 ZŁ2018-12-03 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2018-12-03 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotu- PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE; - WICEPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE; - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.2018-12-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGUDANIEC2018-12-03 do dziś
2. ImionaMAREK STEFAN2018-12-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-12-03 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2018-12-03 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-12-03 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaGUDANIEC2018-12-03 do dziś
2. ImionaDOROTA JADWIGA2018-12-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-12-03 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2018-12-03 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-12-03 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2018-12-03 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy162 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI2018-12-03 do dziś
262 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2018-12-03 do dziś
372 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2018-12-03 do dziś
486 90 E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2018-12-03 do dziś
573 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2018-12-03 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 24.07.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-07-24 do dziś
2data złożenia 30.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-07-24 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-07-24 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów