LABORATORIA GEMINI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-07-19 godz. 00:23:02
Numer KRS: 0000760468
Numer REGON: 381936226
Numer NIP: 5842779541
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2018-11-30
Ostatni wpis Nr wpisu34Data dokonania wpisu2024-06-14
Sygnatura akt[RDF/614288/24/236]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-11-30 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaLABORATORIA GEMINI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-11-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2018-11-30 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2018-11-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat GDAŃSK gmina GDAŃSK miejscowość GDAŃSK2018-11-30 do dziś
2. Adresmiejscowość GDAŃSK ulica AL. GRUNWALDZKA nr domu 411 kod pocztowy 80-309 poczta GDAŃSK kraj POLSKA 2018-11-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki128.11.20182018-11-30 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 27.01.2021R. REPERTORIUM A NR 258/2021 SPORZĄDZONY PRZEZ KATARZYNĘ NAGÓRSKĄ-PROTASIUK, PROWADZĄCĄ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W GDAŃSKU PRZY UL. JAŚKOWA DOLINA 6/2 ZMIENIONO: §4 UMOWY SPÓŁKI PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI2021-02-23 do dziś
329.11.2021, REPERTORIUM A NR 11797/2021 SPORZĄDZONY PRZEZ ALEKSANDRĘ REINHARDT, NOTARIUSZA W GDAŃSKU PRWOWADZĄCĄ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W GDAŃSKU PRZY UL. OPACKIEJ 20/5, ZMIANA §16, DODANIE §182022-01-03 do dziś
426.05.2023, REPERTORIUM A NR 1262/2023 SPORZĄDZONY PRZEZ GRZEGORZA DANECKIEGO NOTARIUSZA W GDYNI, PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W GDYNI PRZY UL REDŁOWSKIEJ 37/9, ZMIANA §10, §16 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI ORAZ PRZYJĘCIE TEKSTU JEDNOLITEGO UMOWY SPÓŁKI2023-06-02 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2018-11-30 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2018-11-30 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGEMINI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-11-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3635034352018-11-30 do dziś
4. Numer KRS0000595778 2018-11-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000,00 PLN2018-11-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2018-11-30 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2018-11-30 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2018-11-30 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2018-11-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSADOWSKI2023-10-12 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ2023-10-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-10-12 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2023-10-12 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2023-10-12 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPOSTOLSKI2022-09-30 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ BOLESŁAW2022-09-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-09-30 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2022-09-30 do dziś
PREZES ZARZĄDU2024-01-26 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-09-30 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaOWERCZUK2022-03-07 do dziś
2. ImionaMICHAŁ2022-03-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-03-07 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2022-03-07 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-03-07 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaPAŁAC2021-09-15 do dziś
2. ImionaROMAN PIOTR2021-09-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-09-15 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2024-01-26 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-09-15 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaTRZMIEL2019-06-26 do dziś
2. ImionaSEBASTIAN2019-06-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-06-26 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-06-26 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 38 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI2018-11-30 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 39 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2019-01-23 do dziś
246 46 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH2019-01-23 do dziś
347 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2019-01-23 do dziś
447 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2019-01-23 do dziś
547 29 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2019-01-23 do dziś
647 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2019-01-23 do dziś
747 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2019-01-23 do dziś
846 45 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW2021-02-23 do dziś
947 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2021-02-23 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 01.07.2020 okres OD 30.11.2018 DO 31.12.20192020-07-01 do dziś
2data złożenia 30.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-30 do dziś
3data złożenia 29.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-29 do dziś
4data złożenia 10.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-08-01 do dziś
5data złożenia 14.06.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-06-14 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 30.11.2018 DO 31.12.20192020-07-01 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-30 do dziś
3OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-29 do dziś
4OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-08-01 do dziś
5OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-06-14 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 30.11.2018 DO 31.12.20192020-07-01 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-30 do dziś
3OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-29 do dziś
4OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-08-01 do dziś
5OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-06-14 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów