DOBRE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2021-05-14 godz. 12:06:08
Numer KRS: 0000760249
Numer REGON: 381908951
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2018-11-29
Ostatni wpis Nr wpisu6Data dokonania wpisu2020-08-24
Sygnatura akt[RDF/234436/20/559]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2018-11-29 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaDOBRE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2018-11-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2018-11-29 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2018-11-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2018-11-29 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. MELOMANÓW nr domu 6 kod pocztowy 00-712 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2020-04-21 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki120.11.2018R., NOTARIUSZ ZBIGNIEW WARCHOŁ, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 43430/20182018-11-29 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2018-11-29 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOBRE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-11-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1415033122018-11-29 do dziś
4. Numer KRS0000308468 2018-11-29 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2018-11-29 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRENTFLEJSZ2018-11-29 do dziś
2. ImionaJANUSZ KRZYSZTOF2018-11-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-11-29 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2018-11-29 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2018-11-29 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2018-11-29 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2018-11-29 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2018-11-29 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej8.000,00 ZŁ2018-11-29 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego8.000,00 ZŁ2018-11-29 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2018-11-29 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego8.000,00 ZŁ2018-11-29 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2018-11-29 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2018-11-29 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ2018-11-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOBRE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-11-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1415033122018-11-29 do dziś
4. Numer KRS0000308468 2018-11-29 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2018-11-29 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy126 60 Z PRODUKCJA URZĄDZEŃ NAPROMIENIOWUJĄCYCH, SPRZĘTU ELEKTROMEDYCZNEGO I ELEKTROTERAPEUTYCZNEGO2018-11-29 do dziś
232 50 Z PRODUKCJA URZĄDZEŃ, INSTRUMENTÓW ORAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC DENTYSTYCZNE2018-11-29 do dziś
333 13 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH2018-11-29 do dziś
433 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2018-11-29 do dziś
533 14 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH2018-11-29 do dziś
646 46 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH2018-11-29 do dziś
786 21 Z PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA2018-11-29 do dziś
886 22 Z PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA2018-11-29 do dziś
986 90 D DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA2018-11-29 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 24.08.2020 okres OD 29.11.2018 DO 31.12.20192020-08-24 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 29.11.2018 DO 31.12.20192020-08-24 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów