CSD-ECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-12-30 godz. 19:07:58
Numer KRS: 0000760154
Numer REGON: 381905119
Numer NIP: 7292728515
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2018-11-28
Ostatni wpis Nr wpisu15Data dokonania wpisu2022-10-14
Sygnatura akt[RDF/447221/22/609]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-11-28 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCSD-ECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-11-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2018-11-28 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2018-11-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat ŁÓDŹ gmina ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ2022-04-08 do dziś
2. Adresmiejscowość ŁÓDŹ ulica UL. ZARZEWSKA nr domu 52 nr lokalu 16 kod pocztowy 93-129 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA 2022-04-08 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejAFLIGEL@CSD-ECO.PL2018-11-28 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.CSD-ECO.PL2018-11-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki120.11.2018 R. NOTARIUSZ WOJCIECH MIECZKOWSKI,KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI,REP A NR 16767/2018AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ .2018-11-28 do dziś
2AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 12.02.2019R., NOTARIUSZ W. MIECZKOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, REP.A NR 2404/2019 ZMIENIONO § 4 I § 15 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO2019-04-29 do dziś
321.07.2020 R., NOTARIUSZ WOJCIECH MIECZKOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, REPERTORIUM A NR 11537/2020 - ZMIENIONO § 4.2020-10-20 do dziś
411.02.2021R., NOTARIUSZ WOJCIECH MIECZKOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, REPERTORIUM A POD NR 3267/2021 - ZMIENIONO §42021-03-19 do dziś
524.03.2022 R., NOTARIUSZ WOJCIECH MIECZKOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA „WRÓBLEWSKA, MIECZKOWSKI NOTARIUSZE SP.P.” W ŁODZI, REPERTORIUM A NR 5343/2022 - ZMIENIONO §4; DODANO §4.2022-04-08 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2018-11-28 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2018-11-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2018-11-28 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleOŚWIADCZENIE O PRZEKSZTAŁCENIU PRZEDSIĘBIORCY ANNY FLIGEL PROWADZĄCEJ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ POD FIRMĄ CSD-ECO.CENTER FOR SCIENCE AND DEVELOPMENT. ANNA FLIGEL / REGON 364756167, NIP 8291255363/ W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z DNIA 20.11.2018, SPORZĄDZONE W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO PRZEZ NOTARIUSZA WOJCIECHA MIECZKOWSKIEGO Z KANCELARII NOTARIALNEJ W ŁODZI, REP A NR 16762/20182018-11-28 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaCSD-ECO.CENTER FOR SCIENCE AND DEVELOPMENT. ANNA FLIGEL, OSOBA FIZYCZNA2018-11-28 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2018-11-28 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFLIGEL2018-11-28 do dziś
2. ImionaANNA2018-11-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-11-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1880 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 94 000,00 ZŁOTYCH2022-04-08 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-04-08 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFLIGEL2022-04-08 do dziś
2. ImionaJADWIGA ALICJA2022-04-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-04-08 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały373 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 18 650,00 ZŁOTYCH2022-04-08 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-04-08 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego123900,00 ZŁ2022-04-08 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1100000,00 ZŁ2018-11-28 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2018-11-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU PEŁNIĄCY FUNKCJĘ PREZESA SAMODZIELNIE.W PRZYPADKU ZARZĄDU DWU-,TRZY-,CZTERO- LUB PIĘCIOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ CZŁONEK ZARZĄDU PEŁNIĄCY FUNKCJĘ PREZESA ZARZĄDU SAMODZIELNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2018-11-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaFLIGEL2018-11-28 do dziś
2. ImionaANNA2018-11-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-11-28 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2018-11-28 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-11-28 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy138 11 Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE2018-11-28 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy138 12 Z ZBIERANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH2018-11-28 do dziś
238 22 Z PRZETWARZANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH2018-11-28 do dziś
338 21 Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE2018-11-28 do dziś
438 32 Z ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH2018-11-28 do dziś
546 41 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCH2018-11-28 do dziś
646 77 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU2018-11-28 do dziś
749 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2018-11-28 do dziś
872 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2018-11-28 do dziś
970 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2018-11-28 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 17.02.2021 okres OD 28.11.2018 DO 31.12.20192021-02-17 do dziś
2data złożenia 20.02.2021 okres OD 28.11.2018 DO 31.12.20192021-02-20 do dziś
3data złożenia 20.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-20 do dziś
4data złożenia 14.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-14 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 28.11.2018 DO 31.12.20192021-02-17 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-20 do dziś
3OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-14 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów