EMYS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-12 godz. 12:19:53
Numer KRS: 0000759900
Numer REGON: 381904605
Numer NIP: 8943135456
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2018-11-28
Ostatni wpis Nr wpisu15Data dokonania wpisu2022-05-11
Sygnatura akt[RDF/380459/22/950]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-11-28 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEMYS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-11-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2018-11-28 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2018-11-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2018-11-28 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica UL. PODWALE nr domu 62A nr lokalu 015 kod pocztowy 50-010 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2020-04-27 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejMD@EMYS.CO2018-11-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki126.11.20182018-11-28 do dziś
229.12.2018 R. REPERTORIUM A NR 27020/2018, NOTARIUSZ TOMASZ KALINOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU PRZY UL. RYNEK 60; UCHYLONO DOTYCHCZASOWĄ TREŚĆ UMOWY SPÓŁKI I PRZYJĘTO NOWĄ TREŚĆ UMOWY SPÓŁKI.2019-03-25 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2018-11-28 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2018-11-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaEMYS INC.2019-03-25 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały14.500 (CZTERNAŚCIE TYSIĘCY PIĘĆSET) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 725.000 (SIEDEMSET DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH2022-02-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2019-03-25 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego725000,00 ZŁ2022-02-10 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2018-11-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEŚLI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. JEŚLI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.2019-03-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIĄTKIEWICZ2022-02-10 do dziś
2. ImionaBOGUMIŁA2022-02-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-02-10 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2022-02-10 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-02-10 do dziś
22. ImionaBOGUMIŁA2020-04-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-04-27 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2020-04-27 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-04-27 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaKĘDZIERSKI2019-05-14 do dziś
2. ImionaJAN2019-05-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-05-14 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2019-05-14 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-05-14 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaDZIERGWA2018-11-28 do dziś
2. ImionaMICHAŁ MATEUSZ2018-11-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-11-28 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2018-11-28 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-11-28 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoBORKOWSKI2019-03-25 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIR2019-03-25 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-03-25 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2019-03-25 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy126 40 Z PRODUKCJA ELEKTRONICZNEGO SPRZĘTU POWSZECHNEGO UŻYTKU2018-11-28 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy127 90 Z PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO2018-11-28 do dziś
272 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2018-11-28 do dziś
385 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2018-11-28 do dziś
446 52 Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO2018-11-28 do dziś
547 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2018-11-28 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 18.08.2020 okres OD 28.11.2018 DO 31.12.20192020-08-18 do dziś
2data złożenia 15.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
3data złożenia 11.05.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-11 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 28.11.2018 DO 31.12.20192020-08-18 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 28.11.2018 DO 31.12.20192020-08-18 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów