GRZEGORZ PODOGROCKI SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA

Stan na dzień 2022-12-06 godz. 10:17:54
Numer KRS: 0000759469
Numer REGON: 381874577
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2018-11-23
Ostatni wpis Nr wpisu12Data dokonania wpisu2021-10-13
Sygnatura akt[RDF/349613/21/938]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA2018-11-23 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGRZEGORZ PODOGROCKI SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA2018-11-23 do dziś
4. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2018-11-23 do dziś
5. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2018-11-23 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat PRUSZKOWSKI gmina PIASTÓW miejscowość PIASTÓW2018-11-23 do dziś
2. Adresmiejscowość PIASTÓW ulica UL. STANISŁAWA NOAKOWSKIEGO nr domu 4 kod pocztowy 05-820 poczta PIASTÓW kraj POLSKA 2018-11-23 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacje o sporządzeniu lub zmianie statutu123.10.2018 R., NOTARIUSZ EWELINA DUDEK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 1584/2018.2018-11-23 do dziś
226.11.2018R. REP. 5919/2018 NOTARIUSZ ANDRZEJ KARPOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE ZMIANA § 40 STATUTU2018-12-11 do dziś
304.12.2019 R., REP. A NR 8147/2019, NOTARIUSZ ANDRZEJ KARPOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE. ZMIANA: § 6 UST. 1, § 12, § 13, § 35 STATUTU SPÓŁKI.2020-01-16 do dziś
425.02.2020 R., REP. A NR 1401/2020, NOTARIUSZ ANDRZEJ KARPOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA § 40.2020-03-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2018-11-23 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane komplementariuszy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPODOGROCKI2018-11-23 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ PIOTR2018-11-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-11-23 do dziś
5. Czy komplementariusz pozostaj w związku małżeńskim?TAK2018-11-23 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2018-11-23 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2018-11-23 do dziś
8. Czy komplementariusz ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2018-11-23 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2018-11-23 do dziś
2. Liczba akcji wszyskich emisji500002018-11-23 do dziś
3. Wartość nominalna akcji1,00 ZŁ2018-11-23 do dziś
4. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego50000,00 ZŁ2018-11-23 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Emisje akcji
11. Nazwa serii akcjiA2018-11-23 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii500002018-11-23 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2018-11-23 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Sposób reprezentacji spółkiSPÓŁKA REPREZENTOWANA JEST PRZEZ KOMPLEMENTARIUSZA. JEDYNYM KOMPLEMENTARIUSZEM JEST OSOBA FIZYCZNA - GRZEGORZ PODOGROCKI2018-11-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane komplementariuszy reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPODOGROCKI2018-11-23 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ PIOTR2018-11-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-11-23 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH2020-01-16 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy164 FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2020-01-16 do dziś
270 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2020-01-16 do dziś
373 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2020-01-16 do dziś
477 WYNAJEM I DZIERŻAWA2020-01-16 do dziś
582 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2020-01-16 do dziś
690 DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA ZWIĄZANA Z KULTURĄ I ROZRYWKĄ2020-01-16 do dziś
766 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2020-01-16 do dziś
893 DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2020-01-16 do dziś
969 DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWE2020-01-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 13.10.2021 okres OD 23.11.2018 DO 31.12.20192021-10-13 do dziś
2data złożenia 13.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.03.20212021-10-13 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 23.11.2018 DO 31.12.20192021-10-13 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.03.20212021-10-13 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 23.11.2018 DO 31.12.20192021-10-13 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.03.20212021-10-13 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów