LAB KOLEKTIV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-07-23 godz. 05:32:31
Numer KRS: 0000759357
Numer REGON: 381887031
Numer NIP: 7831792987
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2018-11-27
Ostatni wpis Nr wpisu16Data dokonania wpisu2024-01-29
Sygnatura akt[PO.VIII NS-REJ.KRS/1412/24/612]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-11-27 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaLAB KOLEKTIV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-11-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2018-11-27 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2018-11-27 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃ gmina POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2018-11-27 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica UL. GÓRNA WILDA nr domu 70 kod pocztowy 61-564 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2018-11-27 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziałuLAB KOLEKTIV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POZNANIU2018-11-27 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃ gmina POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2018-11-27 do dziś
3. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica UL. PÓŁWIEJSKA nr domu 42 kod pocztowy 61-188 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2018-11-27 do dziś
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki122.11.2018 R.2018-11-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2018-11-27 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2018-11-27 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKAZIMIERSKA2018-11-27 do dziś
2. ImionaBOŻENA KAZIMIERA2018-11-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-11-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ2018-11-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-11-27 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMICHALAK2024-01-29 do dziś
2. ImionaRAFAŁ2024-01-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2024-01-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ2024-01-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2024-01-29 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2018-11-27 do dziś
2. Wzmianka, że kapitał nie został pokrytyKapitał nie został pokryty2018-11-27 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2018-11-27 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2018-11-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMICHALAK2024-01-29 do dziś
2. ImionaRAFAŁ2024-01-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2024-01-29 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2024-01-29 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2024-01-29 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2018-11-27 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 1 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2018-11-27 do dziś
231 0 PRODUKCJA MEBLI2018-11-27 do dziś
356 1 RESTAURACJE I POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2018-11-27 do dziś
414 1 PRODUKCJA ODZIEŻY, Z WYŁĄCZENIEM WYROBÓW FUTRZARSKICH2018-11-27 do dziś
547 51 SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYLNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2018-11-27 do dziś
647 9 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2018-11-27 do dziś
773 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2018-11-27 do dziś
874 2 DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA2018-11-27 do dziś
990 0 DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA ZWIĄZANA Z KULTURĄ I ROZRYWKĄ2018-11-27 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 12.05.2021 okres OD 27.11.2018 DO 31.12.20192021-05-12 do dziś
2data złożenia 19.11.2023 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202023-11-19 do dziś
3data złożenia 21.11.2023 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-11-21 do dziś
4data złożenia 21.11.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-11-21 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 27.11.2018 DO 31.12.20192021-05-12 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202023-11-19 do dziś
3OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-11-21 do dziś
4OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-11-21 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 27.11.2018 DO 31.12.20192021-05-12 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202023-11-19 do dziś
3OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-11-21 do dziś
4OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-11-21 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów