TAMAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-06-18 godz. 09:34:56
Numer KRS: 0000759141
Numer REGON: 381880098
Numer NIP: 6562337392
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2018-11-26
Ostatni wpis Nr wpisu21Data dokonania wpisu2024-03-26
Sygnatura akt[RDF/588509/24/374]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-11-26 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaTAMAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-11-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2018-11-26 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2018-11-26 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE powiat JĘDRZEJOWSKI gmina SĘDZISZÓW miejscowość SĘDZISZÓW2018-11-26 do dziś
2. Adresmiejscowość SĘDZISZÓW ulica OS. SADY nr domu 20 nr lokalu 2 kod pocztowy 28-340 poczta SĘDZISZÓW kraj POLSKA 2019-02-05 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki111.10.2018 R., REP. A 6669/2018, NOTARIUSZ RAFAŁ PIRÓG, KANCELARIA NOTARIALNA WE WŁOSZCZOWIE, PL. WOLNBOŚCI 14A.2018-11-26 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2018-11-26 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2018-11-26 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE PRZEDSIĘBIORCY BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ WYKONUJĄCĄ WE WŁASNYM IMIENIU DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ W JEDNOOSOBOWĄ SPÓŁKĘ KAPITAŁOWĄ2018-11-26 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE PRZEDSIĘBIORCY BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ WYKONUJĄCĄ WE WŁASNYM IMIENIU DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ W JEDNOOSOBOWĄ SPÓŁKĘ KAPITAŁOWĄ W TRYBIE ART. 551 § 5 KSH W ZW. Z ART. 584(1) I N. KSH, OŚWIADCZENIE O PRZEKSZTAŁCENIU Z DNIA 11 PAŹDZIERNIKA 2018 R., NOTARIUSZ RAFAŁ PIRÓG, KANCELARIA NOTARIALNA WE WŁOSZCZOWIE, PL. WOLNOŚCI 14A, REP. A 6665/2018, JEDNOOSOBOWY PRZEDSIĘBIORCA TADEUSZ CIEŚLAK, ORGAN REJESTROWY SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO.2018-11-26 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaP.P.H.U. „TAMAX” TADEUSZ CIEŚLAK,2018-11-26 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2018-11-26 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCIEŚLAK2018-11-26 do dziś
2. ImionaTADEUSZ2018-11-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-11-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5 000,00 ZŁ2018-11-26 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2018-11-26 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2018-11-26 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport15000,00 ZŁ2018-11-26 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2018-11-26 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO JEDNOOSOBOWEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI.2018-11-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCIEŚLAK2018-11-26 do dziś
2. ImionaTADEUSZ2018-11-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-11-26 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2018-11-26 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-11-26 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoCIEŚLAK2020-07-15 do dziś
2. ImionaSZCZEPAN2020-07-15 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-07-15 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2020-07-15 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy138 11 Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE2018-11-26 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy137 00 Z ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW2018-11-26 do dziś
238 12 Z ZBIERANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH2018-11-26 do dziś
338 21 Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE2018-11-26 do dziś
438 22 Z PRZETWARZANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH2018-11-26 do dziś
538 31 Z DEMONTAŻ WYROBÓW ZUŻYTYCH2018-11-26 do dziś
638 32 Z ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH2018-11-26 do dziś
739 00 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI2018-11-26 do dziś
849 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2018-11-26 do dziś
964 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2018-11-26 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 25.06.2020 okres OD 26.11.2018 DO 31.12.20192020-06-25 do dziś
2data złożenia 05.08.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-05 do dziś
3data złożenia 08.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-08 do dziś
4data złożenia 21.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-21 do dziś
5data złożenia 26.03.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-03-26 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 26.11.2018 DO 31.12.20192020-06-25 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-05 do dziś
3OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-08 do dziś
4OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-21 do dziś
5OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-03-26 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 26.11.2018 DO 31.12.20192020-06-25 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-05 do dziś
3OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-08 do dziś
4OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-21 do dziś
5OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-03-26 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów