ENERBOAT.COM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-12 godz. 12:19:53
Numer KRS: 0000758420
Numer REGON: 381834098
Numer NIP: 8451992628
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2018-11-19
Ostatni wpis Nr wpisu9Data dokonania wpisu2022-05-10
Sygnatura akt[RDF/380229/22/307]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-11-19 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaENERBOAT. COM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-11-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2018-11-19 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2018-11-19 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE powiat GIŻYCKI gmina GIŻYCKO miejscowość GIŻYCKO2018-11-19 do dziś
2. Adresmiejscowość GIŻYCKO ulica UL. ALEJA WOJSKA POLSKIEGO nr domu 39 kod pocztowy 11-500 poczta GIŻYCKO kraj POLSKA 2018-11-19 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki116.11.2018R.2018-11-19 do dziś
225.07.2019R., REP.A NR 1868/2019, NOTARIUSZ PAWEŁ MATUSIAK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE - PRZYJĘTO NOWĄ TREŚĆ UMOWY SPÓŁKI.2019-10-08 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2018-11-19 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2018-11-19 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMOŹDZIERSKI2018-11-19 do dziś
2. ImionaMARCIN2018-11-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-11-19 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały185 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 9.250,00 ZŁ2018-11-19 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-11-19 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaENERFUND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA2019-10-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3801882362019-10-08 do dziś
4. Numer KRS0000731479 2019-10-08 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały107 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.350,00 ZŁ2019-10-08 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-10-08 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego15350,00 ZŁ2019-10-08 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2018-11-19 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA PODPISÓW ORAZ OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST: 1) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, 2) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - CO NAJMNIEJ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, W TYM CZŁONEK ZARZĄDU POWOŁANY PRZEZ INWESTORA, JEŻELI ZOSTAŁ POWOŁANY.2019-10-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMOŹDZIERSKI2018-11-19 do dziś
2. ImionaMARCIN2018-11-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-11-19 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2018-11-19 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-11-19 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy126 40 Z PRODUKCJA ELEKTRONICZNEGO SPRZĘTU POWSZECHNEGO UŻYTKU2019-10-08 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy130 11 Z PRODUKCJA STATKÓW I KONSTRUKCJI PŁYWAJĄCYCH2019-10-08 do dziś
230 12 Z PRODUKCJA ŁODZI WYCIECZKOWYCH I SPORTOWYCH2019-10-08 do dziś
330 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2019-10-08 do dziś
433 15 Z NAPRAWA I KONSERWACJA STATKÓW I ŁODZI2019-10-08 do dziś
527 90 Z PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO2019-10-08 do dziś
646 52 Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO2019-10-08 do dziś
762 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2019-10-08 do dziś
871 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2019-10-08 do dziś
972 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2019-10-08 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 12.10.2020 okres OD 16.11.2018 DO 31.12.20192020-10-12 do dziś
2data złożenia 08.02.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-02-08 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 16.11.2018 DO 31.12.20192020-10-12 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-05-10 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-05-06 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów