DOBRY ADRES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-05-11 godz. 09:39:02
Numer KRS: 0000758378
Numer REGON: 381852972
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2018-11-21
Ostatni wpis Nr wpisu6Data dokonania wpisu2021-02-10
Sygnatura akt[LU.VI NS-REJ.KRS/4477/21/747]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-11-21 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaDOBRY ADRES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-11-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2018-11-21 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2018-11-21 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat MIŃSKI gmina MIŃSK MAZOWIECKI miejscowość MIŃSK MAZOWIECKI2018-11-21 do dziś
2. Adresmiejscowość MIŃSK MAZOWIECKI ulica UL. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO nr domu 2 nr lokalu U1 kod pocztowy 05-300 poczta MIŃSK MAZOWIECKI kraj POLSKA 2021-02-10 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki124.10.2018 R., NOTARIUSZ ANNA CHOMIUK, KANCELARIA NOTARIALNA W MIŃSKU MAZOWIECKIM, UL. KOŚCIUSZKI 25/6, 05-300 MIŃSK MAZOWIECKI REP. A NR 4331/20182018-11-21 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2018-11-21 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2018-11-21 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSMOLIŃSKI2018-11-21 do dziś
2. ImionaDARIUSZ2018-11-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-11-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ2018-11-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-11-21 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSMOLIŃSKA2018-11-21 do dziś
2. ImionaEWA MAŁGORZATA2018-11-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-11-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały48 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.400,00 ZŁ2018-11-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-11-21 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2018-11-21 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2018-11-21 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W SPRAWACH PRZEKRACZAJĄCYCH WARTOŚĆ 250.000,00 ZŁ (DWIEŚCIE PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH) UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM LUB PROKURENT SAMODZIELNIE. DO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ I ROZPORZĄDZANIA MAJĄTKIEM SPÓŁKI DO WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ 250.000,00 ZŁ (DWIEŚCIE PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH) UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2018-11-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMILLER2018-11-21 do dziś
2. ImionaARKADIUSZ MARCIN2018-11-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-11-21 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2018-11-21 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-11-21 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKONCA2018-11-21 do dziś
2. ImionaEWA2018-11-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-11-21 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2018-11-21 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-11-21 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoSMOLIŃSKI2018-11-21 do dziś
2. ImionaDARIUSZ2018-11-21 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-11-21 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2018-11-21 do dziś
21. NazwiskoSMOLIŃSKA2018-11-21 do dziś
2. ImionaEWA MAŁGORZATA2018-11-21 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-11-21 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2018-11-21 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2018-11-21 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy143 31 Z TYNKOWANIE2018-11-21 do dziś
243 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2018-11-21 do dziś
368 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2018-11-21 do dziś
468 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2018-11-21 do dziś
541 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2018-11-21 do dziś
643 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2018-11-21 do dziś
743 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2018-11-21 do dziś
868 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2018-11-21 do dziś
968 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2018-11-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 29.07.2020 okres OD 01.11.2018 DO 31.12.20192020-07-29 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.11.2018 DO 31.12.20192020-07-29 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów