D-FENCE EUROPE-YB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-12-06 godz. 10:17:54
Numer KRS: 0000758138
Numer REGON: 381859342
Numer NIP: 5291824173
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2018-11-22
Ostatni wpis Nr wpisu18Data dokonania wpisu2022-10-22
Sygnatura akt[RDF/454553/22/410]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-11-22 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaD-FENCE EUROPE-YB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-09-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2018-11-22 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2018-11-22 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat GRODZISKI gmina PODKOWA LEŚNA miejscowość PODKOWA LEŚNA2018-11-22 do dziś
2. Adresmiejscowość PODKOWA LEŚNA ulica UL. SASANEK nr domu 11 kod pocztowy 05-807 poczta PODKOWA LEŚNA kraj POLSKA 2018-11-22 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejGEORGESWEIRY@ME.COM2018-11-22 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 27.08.2018 R., NOTARIUSZ MARTA ŻOŁNIERZAK, KANCELARIA NOTARIALNA MARZANNA KWIECIEŃ MARTA ŻOŁNIERZAK NOTARIUSZE S.C., 00-199 WARSZAWA, UL. POKORNA 2 LOK. 215, REPERTORIUM A NR 4372/20182018-11-22 do dziś
231.08.2022 R., NOTARIUSZ JAKUB SKOCZYLAS, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ALEJA KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ NR 53 LOK. U1, 02-797 WARSZAWA, REPERTORIUM A NR 2147/2022 UCHYLONO CAŁE DOTYCHCZASOWE BRZMIENIE UMOWY SPÓŁKI I PRZYJĘTO NOWY TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI2022-09-19 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2018-11-22 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2018-11-22 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMRÓZ BLADER2018-11-22 do dziś
2. ImionaKATARZYNA MAGDALENA2018-11-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-11-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000 ZŁ2021-06-23 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2022-09-19 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2018-11-22 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2022-09-19 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2022-09-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMRÓZ BLADER2022-09-19 do dziś
2. ImionaKATARZYNA MAGDALENA2022-09-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-09-19 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2022-09-19 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-09-19 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy171 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2018-11-22 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy125 11 Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI2022-09-19 do dziś
225 62 Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH2022-09-19 do dziś
370 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2022-09-19 do dziś
471 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY2022-09-19 do dziś
571 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2022-09-19 do dziś
680 20 Z DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA W ZAKRESIE OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA2022-09-19 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 03.11.2021 okres OD 27.08.2018 DO 31.12.20192021-11-03 do dziś
2data złożenia 13.01.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-01-13 do dziś
3data złożenia 22.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.07.20212022-10-22 do dziś
4data złożenia 22.10.2022 okres OD 01.08.2021 DO 31.12.20212022-10-22 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 27.08.2018 DO 31.12.20192021-11-03 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-01-13 do dziś
3OD 01.01.2021 DO 31.07.20212022-10-22 do dziś
4OD 01.08.2021 DO 31.12.20212022-10-22 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 27.08.2018 DO 31.12.20192021-11-03 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-01-13 do dziś
3OD 01.01.2021 DO 31.07.20212022-10-22 do dziś
4OD 01.08.2021 DO 31.12.20212022-10-22 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacji30.07.2021 NOTARIUSZ PAWEŁ MATUSIAK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 2147/2021. ,2021-10-19 do dziś
2. Informacja o zakończeniu likwidacjiUCHWAŁA NR 1 ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 31.08.2022, NOTARIUSZ JAKUB SKOCZYLAS, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE ALEJA KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ NR 53 LOK. U1, 02-797 WARSZAWA, REPERTORIUM A NR 2147/2022 , 31.08.2022 , 31.08.20222022-09-19 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówLIKWIDATOR SAMODZIELNIE2021-10-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okoliczności30.07.2021 NOTARIUSZ PAWEŁ MATUSIAK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 2147/2021. ,2021-10-19 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2021-10-19 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów