EXAVO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-08-04 godz. 10:04:40
Numer KRS: 0000757686
Numer REGON: 381613150
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2018-11-15
Ostatni wpis Nr wpisu6Data dokonania wpisu2020-09-30
Sygnatura akt[RDF/246957/20/724]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-11-15 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 381613150 NIP 78317908822018-11-15 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEXAVO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-11-15 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2018-11-15 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2018-11-15 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃ gmina POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2018-11-15 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica UL. JABŁONKOWSKA nr domu 2 kod pocztowy 61-435 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2018-11-15 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY DNIA 18.10.2018 R., REP. A NR 2.684/2018 PRZED NOTARIUSZEM KAROLINĄ WALKIEWICZ-KURAŚ, PROWADZĄCĄ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W POZNANIU PRZY UL. NOWINA 12 A2018-11-15 do dziś
2ZMIANA UMOWY SPÓŁKI DOKONANA DNIA 05.02.2019 R. PRZED NOTARIUSZEM KAROLINĄ WALKIEWICZ-KURAŚ, PROWADZĄCĄ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W POZNANIU, PRZY UL. NOWINA 12A, W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO REP. A NR 291/2019, ZMIENIONO: § 4 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI POPRZEZ JEGO UCHYLENIE I NADANIE MU NOWEGO BRZMIENIA, UCHWALONO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2019-04-23 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2018-11-15 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2018-11-15 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWITT2018-11-15 do dziś
2. ImionaALEKSANDER2018-11-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-11-15 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały600 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 30.000,00 ZŁ2018-11-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-11-15 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWIŚNIEWSKI2018-11-15 do dziś
2. ImionaARTUR DAWID2018-11-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-11-15 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000,00 ZŁ2018-11-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-11-15 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2018-11-15 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2018-11-15 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuZARÓWNO W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, JAK I WIELOOSOBOWEGO, KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI.2018-11-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWIŚNIEWSKI2018-11-15 do dziś
2. ImionaARTUR DAWID2018-11-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-11-15 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2018-11-15 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-11-15 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy143 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2018-11-15 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy133 14 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH2018-11-15 do dziś
261 TELEKOMUNIKACJA2018-11-15 do dziś
362 0 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2018-11-15 do dziś
433 13 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH2018-11-15 do dziś
546 52 Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO2018-11-15 do dziś
643 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2018-11-15 do dziś
771 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2018-11-15 do dziś
874 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2018-11-15 do dziś
980 20 Z DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA W ZAKRESIE OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA2019-04-23 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 15.07.2019 okres OD 01.10.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
2data złożenia 30.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.10.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów