EXP TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2021-08-04 godz. 10:04:40
Numer KRS: 0000757570
Numer REGON: 381806601
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2018-11-14
Ostatni wpis Nr wpisu14Data dokonania wpisu2021-05-04
Sygnatura akt[RDF/289847/21/450]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-11-14 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEXP TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2020-11-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2018-11-14 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2018-11-14 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2018-11-14 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica UL. ROMANA DMOWSKIEGO nr domu 3 nr lokalu 9 kod pocztowy 50-203 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2018-11-14 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki109.11.2018R.2018-11-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2018-11-14 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2018-11-14 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRUPIŃSKI2018-11-14 do dziś
2. ImionaPATRYK2018-11-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-11-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały2.500 (DWA TYSIĄCE PIĘĆSET) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 125.000 (STO DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH2018-11-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-11-14 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZWED2018-11-14 do dziś
2. ImionaJOANNA KATARZYNA2018-11-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-11-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały2.500 (DWA TYSIĄCE PIĘĆSET) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 125.000 (STO DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH2018-11-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-11-14 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego250000,00 ZŁ2018-11-14 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy162 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2018-11-14 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 51 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA2018-11-14 do dziś
246 52 Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO2018-11-14 do dziś
362 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2018-11-14 do dziś
462 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2018-11-14 do dziś
563 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2018-11-14 do dziś
663 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2018-11-14 do dziś
763 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2018-11-14 do dziś
864 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2018-11-14 do dziś
985 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2018-11-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 28.09.2020 okres OD 09.11.2018 DO 31.12.20192020-09-28 do dziś
2data złożenia 24.02.2021 okres OD 30.10.2020 DO 30.10.20202021-02-24 do dziś
3data złożenia 24.02.2021 okres OD 01.01.2020 DO 29.10.20202021-02-24 do dziś
4data złożenia 26.02.2021 okres OD 01.01.2020 DO 29.10.20202021-02-26 do dziś
5data złożenia 26.02.2021 okres OD 30.10.2020 DO 30.10.20202021-02-26 do dziś
6data złożenia 04.05.2021 okres OD 30.10.2020 DO 31.12.20202021-05-04 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 09.11.2018 DO 31.12.20192020-09-28 do dziś
2OD 30.10.2020 DO 30.10.20202021-02-24 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 29.10.20202021-02-24 do dziś
4OD 30.10.2020 DO 31.12.20202021-05-04 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacjiUCHWAŁA NR 1 Z DNIA 30.10.2020 R. O ROZWIĄZANIU SPÓŁKI I OTWARCIU JEJ LIKWIDAJCJI. ,2020-11-24 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówLIKWIDATOR SAMODZIELNIE2020-11-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoKŁOS2020-11-24 do dziś
2. ImionaARKADIUSZ2020-11-24 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-11-24 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okolicznościUCHWAŁA NR 1 Z DNIA 30.10.2020 R. O ROZWIĄZANIU SPÓŁKI I OTWARCIU JEJ LIKWIDACJI. ,2020-11-24 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2020-11-24 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów