EMS OPERATIONS (PL) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2022-08-12 godz. 12:19:53
Numer KRS: 0000757547
Numer REGON: 381817332
Numer NIP: 6793176894
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2018-11-15
Ostatni wpis Nr wpisu13Data dokonania wpisu2022-06-27
Sygnatura akt[RDF/394392/22/337]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-11-15 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEMS OPERATIONS (PL) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2022-02-11 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2018-11-15 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2018-11-15 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2018-11-15 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica UL. KĄCIK nr domu 4 kod pocztowy 30-549 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2022-02-16 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki111.10.2018 R., REP. A NR 5193/2018, NOTARIUSZ ANETA SLEZAK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE2018-11-15 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2018-11-15 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2018-11-15 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMOJŻESZ2018-11-15 do dziś
2. ImionaMICHAŁ RAFAŁ2018-11-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-11-15 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WATOŚCI 5000 ZŁ2022-02-08 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-11-15 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPORADZISZ2018-11-15 do dziś
2. ImionaANDRZEJ KAZIMIERZ2018-11-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-11-15 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2 500,00 ZŁ.2018-11-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-11-15 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIÓRKOWSKI2018-11-15 do dziś
2. ImionaJAKUB STANISŁAW2018-11-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-11-15 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2 500,00 ZŁ.2018-11-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-11-15 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego10000,00 ZŁ2018-11-15 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy162 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2018-11-15 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy172 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2018-11-15 do dziś
263 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2018-11-15 do dziś
362 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2018-11-15 do dziś
462 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI2018-11-15 do dziś
562 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2018-11-15 do dziś
663 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2018-11-15 do dziś
747 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2018-11-15 do dziś
858 29 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA2018-11-15 do dziś
973 12 C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET)2018-11-15 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 25.02.2021 okres OD 11.10.2018 DO 31.12.20192021-02-25 do dziś
2data złożenia 26.02.2021 okres OD 11.10.2018 DO 31.12.20192021-02-26 do dziś
3data złożenia 28.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-28 do dziś
4data złożenia 27.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-27 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 11.10.2018 DO 31.12.20192021-02-25 do dziś
2OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-27 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 11.10.2018 DO 31.12.20192021-02-25 do dziś
2OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-27 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacjiUCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 18 STYCZNIA 2022 R. W SPRAWIE ROZWIĄZANIA EMS OPERATIONS (PL) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, PODJĘTA WIĘKSZOŚCIĄ 2/3 GŁOSÓW. UCHWAŁA ZOSTAŁA SPORZĄDZONA W KANCELARII NOTARIALNEJ KATARZYNA IRLA NOTARIUSZ, UL. ŚLUSARSKA 8/8, 30-710 KRAKÓW, W DNIU 18 STYCZNIA 2022 R. , 18.01.20222022-02-11 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówKAŻDY Z LIKWIDATORÓW MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE2022-02-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoMOJŻESZ2022-02-11 do dziś
2. ImionaMICHAŁ2022-02-11 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-02-11 do dziś
21. NazwiskoGOŃDA2022-02-11 do dziś
2. ImionaSZYMON2022-02-11 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-02-11 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okolicznościUCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 18 STYCZNIA 2022 R. W SPRAWIE ROZWIĄZANIA EMS OPERATIONS (PL) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, PODJĘTA WIĘKSZOŚCIĄ 2/3 GŁOSÓW. UCHWAŁA ZOSTAŁA SPORZĄDZONA W KANCELARII NOTARIALNEJ KATARZYNA IRLA NOTARIUSZ, UL. ŚLUSARSKA 8/8, 30-710 KRAKÓW, W DNIU 18 STYCZNIA 2022 R. , 18.01.20222022-02-11 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2022-02-11 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów