INTEGRACYJNE STOWARZYSZENIE SYMPATYKÓW SPORTÓW SIŁOWYCH IM.CEZAREGO MAJDAŃSKIEGO

Stan na dzień 2023-06-07 godz. 08:37:43
Numer KRS: 0000757541
Numer REGON: 381825797
Numer NIP: 7262675317
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2018-11-16
Ostatni wpis Nr wpisu6Data dokonania wpisu2021-10-11
Sygnatura akt[RDF/347103/21/869]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie rodzaju organizacjiSTOWARZYSZENIE2018-11-16 do dziś
3. NazwaINTEGRACYJNE STOWARZYSZENIE SYMPATYKÓW SPORTÓW SIŁOWYCH IM.CEZAREGO MAJDAŃSKIEGO2018-11-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2018-11-16 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2018-11-16 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat ŁÓDŹ gmina ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ2018-11-16 do dziś
2. Adresmiejscowość ŁÓDŹ ulica UL. BOLESŁAWA LIMANOWSKIEGO nr domu 112/116 nr lokalu 35 kod pocztowy 91-042 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA 2018-11-16 do dziś
Rubryka 3 - Jednostki terenowe lub oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu107.09.2018 UCHWALONO STATUT 12.10.2018 ZMIENIONO STATUT W TEN SPOSÓB, ŻE Z § 4 USUNIĘTO PKT 2 I 3 ORAZ ZMIENIONO NUMERACJĘ PUNKTÓW, DODANO § 19 I ZMIENIONO NUMERACJĘ POZOSTAŁYCH PARAGRAFÓW, ZMIENIONO § 23 PKT 4, W § 30 DODANO PKT 5.2018-11-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona organizacjaCZAS NIEOZNACZONY2018-11-16 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 7 - Komitet założycielski
Brak wpisów
Rubryka 8 - Organ sprawujący nadzór
1. Nazwa organuPREZYDENT MIASTA ŁODZI2018-11-16 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2018-11-16 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU STOWARZYSZENIA I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE2018-11-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaLAŚKIEWICZ2018-11-16 do dziś
2. ImionaMARCIN WOJCIECH2018-11-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-11-16 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2018-11-16 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaCYBARTOWICZ2018-11-16 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF MICHAŁ2018-11-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-11-16 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2018-11-16 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaKANAS2018-11-16 do dziś
2. ImionaKAMIL GRZEGORZ2018-11-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-11-16 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymSEKRETARZ2018-11-16 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuKOMISJA REWIZYJNA2018-11-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCIELEBAN2018-11-16 do dziś
2. ImionaDAMIAN2018-11-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-11-16 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKANAS2018-11-16 do dziś
2. ImionaCEZARY2018-11-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-11-16 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZCZUBIAŁ2018-11-16 do dziś
2. ImionaMICHAŁ2018-11-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-11-16 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy185 51 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH2018-11-16 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy193 11 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SPORTOWYCH2018-11-16 do dziś
293 12 Z DZIAŁALNOŚĆ KLUBÓW SPORTOWYCH2018-11-16 do dziś
393 13 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJ2018-11-16 do dziś
493 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM2018-11-16 do dziś
558 1 WYDAWANIE KSIĄŻEK I PERIODYKÓW ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, Z WYŁĄCZENIEM W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA2018-11-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 17.03.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-03-17 do dziś
2data złożenia 17.03.2021 okres OD 16.11.2018 DO 31.12.20182021-03-17 do dziś
3data złożenia 11.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-11 do dziś
Rubryka 3 - Cel działania organizacji
1. Cel działania organizacjiCELAMI STOWARZYSZENIA SĄ: 1. UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU. 2. PROMOCJA ZDROWEGO STYLU ŻYCIA. 3. INTEGRACJA SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM (BEZDOMNYCH, UZALEŻNIONYCH OD ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH). 4. POPRAWA FUNKCJONOWANIA PSYCHOFIZYCZNEGO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM. 5. PODNIESIENIE ŚWIADOMOŚCI SPOŁECZNEJ W ZAKRESIE WPŁYWU SPORTU NA HARMONIJNY I WIELOSTRONNY ROZWÓJ CZŁOWIEKA. 6. STWORZENIE PROGRAMÓW Z OBSZARU KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU DLA RÓŻNYCH GRUP ODBIORCÓW, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM.2018-11-16 do dziś
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o rozwiązaniu organizacji
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny lub przymusowy lub przedstawiciel do prowadzenia bieżących spraw stowarzyszenia
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu lub podziale
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów