A.M. NARKIEWICZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2023-11-29 godz. 23:50:51
Numer KRS: 0000757190
Numer REGON: 381778371
Numer NIP: 9562340869
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2018-11-09
Ostatni wpis Nr wpisu17Data dokonania wpisu2023-06-30
Sygnatura akt[RDF/514357/23/183]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2018-11-09 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA.M. NARKIEWICZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2018-11-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2018-11-09 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2018-11-09 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat TORUŃ gmina TORUŃ miejscowość TORUŃ2018-11-09 do dziś
2. Adresmiejscowość TORUŃ ulica UL. SZOSA CHEŁMIŃSKA nr domu 169A nr lokalu 9 kod pocztowy 87-100 poczta TORUŃ kraj POLSKA 2018-11-09 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejANDRZEJ@BIURONARKIEWICZ.PL2018-11-09 do dziś
4. Adres strony internetowejBIURONARKIEWICZ.PL2018-11-09 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki108.11.2018 R.2018-11-09 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2018-11-09 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaA.M. NARKIEWICZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-11-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3814482772018-11-09 do dziś
4. Numer KRS0000750928 2018-11-09 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2018-11-09 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNARKIEWICZ2018-11-09 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2018-11-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-11-09 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2018-11-09 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2018-11-09 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2018-11-09 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2018-11-09 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2018-11-09 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej2.000,00 ZŁ2018-11-09 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego600,00 ZŁ2018-11-09 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2018-11-09 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego600,00 ZŁ2018-11-09 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2018-11-09 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNARKIEWICZ2018-11-09 do dziś
2. ImionaMAGDALENA2018-11-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-11-09 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2018-11-09 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2018-11-09 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2018-11-09 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2018-11-09 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2018-11-09 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej2.000,00 ZŁ2018-11-09 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego200,00 ZŁ2018-11-09 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2018-11-09 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego200,00 ZŁ2018-11-09 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2018-11-09 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2018-11-09 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.2018-11-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaA.M. NARKIEWICZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-11-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3814482772018-11-09 do dziś
4. Numer KRS0000750928 2018-11-09 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoNARKIEWICZ2018-11-09 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2018-11-09 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-11-09 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ODDZIELNA2018-11-09 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy169 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2018-11-09 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 13.07.2019 okres OD 09.11.2018 DO 31.12.20182019-07-13 do dziś
2data złożenia 22.05.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-22 do dziś
3data złożenia 22.08.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-22 do dziś
4data złożenia 08.12.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-12-19 do dziś
5data złożenia 30.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 09.11.2018 DO 31.12.20182019-07-13 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-22 do dziś
3OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-22 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-12-19 do dziś
5OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 09.11.2018 DO 31.12.20182019-07-13 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej
1
1. Data zawieszenia wykonywania działalności2022-01-242022-02-10 do dziś