ARTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-01-14 godz. 15:36:20
Numer KRS: 0000757091
Numer REGON: 381777526
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2018-11-09
Ostatni wpis Nr wpisu7Data dokonania wpisu2021-12-14
Sygnatura akt[RDF/364142/21/670]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-11-09 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaARTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-11-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2018-11-09 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2018-11-09 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat DRAWSKI gmina ZŁOCIENIEC miejscowość ZŁOCIENIEC2018-11-09 do dziś
2. Adresmiejscowość ZŁOCIENIEC ulica UL. PIASKOWA nr domu 19 kod pocztowy 78-520 poczta ZŁOCIENIEC kraj POLSKA 2018-11-09 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki107.11.2018R.2018-11-09 do dziś
204.02.2019R.,REP.A 522/2019, NOTARIUSZ WITOLD OŁOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W ZŁOCIEŃCU, ZMIENIONY PARAGRAF 5 ORAZ 6 UMOWY SPÓŁKI;2019-06-17 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2018-11-09 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2018-11-09 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGAŁECKA2019-06-17 do dziś
2. ImionaWIOLETTA EWA2019-06-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-06-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały9477 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 473.850 ZŁ2019-06-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-06-17 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego478850,00 ZŁ2019-06-17 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2018-11-09 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2018-11-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBEDNARZ2018-11-09 do dziś
2. ImionaTOMASZ MICHAŁ2018-11-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-11-09 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2018-11-09 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-11-09 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy119 20 Z WYTWARZANIE I PRZETWARZANIE PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ2018-11-09 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy135 21 Z WYTWARZANIE PALIW GAZOWYCH2018-11-09 do dziś
235 22 Z DYSTRYBUCJA PALIW GAZOWYCH W SYSTEMIE SIECIOWYM2018-11-09 do dziś
335 23 Z HANDEL PALIWAMI GAZOWYMI W SYSTEMIE SIECIOWYM2018-11-09 do dziś
446 71 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH2018-11-09 do dziś
546 12 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH2018-11-09 do dziś
646 75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH2018-11-09 do dziś
746 76 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW2018-11-09 do dziś
847 30 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW2018-11-09 do dziś
946 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2018-11-09 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 06.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-06 do dziś
2data złożenia 14.12.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-12-14 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-06 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
1
1. Określenie okolicznościPRZEJĘCIE CZĘŚCI MAJĄTKU INNEJ SPÓŁKI W WYNIKU PODZIAŁU2019-06-17 do dziś
2. Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształceniaPODZIAŁ SPÓŁKI ABTRANS SPÓŁKA Z O.O. Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU,JAKO SPÓLKI DZIELONEJ POPRZEZ PRZENIESIENIE CZĘŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI DZIELONEJ W POSTACI ZORGANIZOWANEJ CZĘŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA NA SPÓŁKĘ ARTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W ZŁOCIEŃCU. UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW ARTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ O PODZIALE Z DNIA 04.02.2019R. ZAWARTA W PROTOKOLE NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPORZĄDZONYM PRZEZ NOTARIUSZA WITOLDA OŁOWSKIEGO ,REP.A 522/2019. ORGANEM PODEJMUJĄCYM UCHWAŁĘ BYŁO ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW ARTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ .UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW ABTRANS SP. Z O.O. O PODZIALE Z DNIA 04.02.2019R. ZAWARTA W PROTOKOLE NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPORZĄDZONYM PRZEZ NOTARIUSZA WITOLDA OŁOWSKIEGO , REP.A 517/2019. ORGANEM PODEJMUJĄCYM UCHWAŁĘ BYŁO ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW ABTRANS SP. Z O.O. ;2019-06-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów