BURGER DISTRICT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2021-06-17 godz. 12:22:35
Numer KRS: 0000757051
Numer REGON: 381768912
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2018-11-08
Ostatni wpis Nr wpisu10Data dokonania wpisu2020-05-09
Sygnatura akt[RDF/199832/20/710]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-11-08 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBURGER DISTRICT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2019-12-03 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2018-11-08 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2018-11-08 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2018-11-08 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica UL. WIĘZIENNA nr domu 21C nr lokalu 8 kod pocztowy 53-110 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2018-11-08 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki131.10.20182018-11-08 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2018-11-08 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2018-11-08 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaOVCHARENKO2018-11-08 do dziś
2. ImionaDMYTRO2018-11-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-11-08 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 (PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2500 (DWA TYSIĄCE PIĘĆSET) PLN2018-11-08 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-11-08 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSHYLO2018-11-08 do dziś
2. ImionaOLEKSANDR2018-11-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-11-08 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 (PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2500 (DWA TYSIĄCE PIĘĆSET) PLN2018-11-08 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-11-08 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2018-11-08 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy156 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2018-11-08 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 10 KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2018-11-08 do dziś
256 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW2018-11-08 do dziś
356 10 B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2018-11-08 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 09.05.2020 okres OD 08.11.2018 DO 22.10.20192020-05-09 do dziś
2data złożenia 09.05.2020 okres OD 23.10.2019 DO 31.12.20192020-05-09 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 08.11.2018 DO 22.10.20192020-05-09 do dziś
2OD 23.10.2019 DO 31.12.20192020-05-09 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 08.11.2018 DO 22.10.20192020-05-09 do dziś
2OD 23.10.2019 DO 31.12.20192020-05-09 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacjiUCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW STWIERDZONA PROTOKOŁEM SPORZĄDZONYM W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO REP. A NR 23896/2019 DNIA 23.10.2019 R. PRZEZ NOTARIUSZA WE WROCŁAWIU ROBERTA BRONSZTEJNA, 23.10.20192019-12-03 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówKAŻDY Z LIKWIDATORÓW SAMODZIELNIE2019-12-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoOVCHARENKO2019-12-03 do dziś
2. ImionaDMYTRO2019-12-03 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-12-03 do dziś
21. NazwiskoSHYLO2019-12-03 do dziś
2. ImionaOLEKSANDR2019-12-03 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-12-03 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okolicznościUCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW STWIERDZONA PROTOKOŁEM SPORZĄDZONYM W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO REP. A NR 23896/2019 DNIA 23.10.2019 R. PRZEZ NOTARIUSZA WE WROCŁAWIU ROBERTA BRONSZTEJNA, 23.10.20192019-12-03 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2019-12-03 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów