CONVECTORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2022-12-06 godz. 10:17:54
Numer KRS: 0000756986
Numer REGON: 382009054
Numer NIP: 7811985855
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2018-12-11
Ostatni wpis Nr wpisu10Data dokonania wpisu2022-09-06
Sygnatura akt[PO.IX NS-REJ.KRS/19147/22/846]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2018-12-11 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCONVECTORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2020-05-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2018-12-11 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2018-12-11 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat ŚREMSKI gmina ŚREM miejscowość NOCHOWO2022-09-06 do dziś
2. Adresmiejscowość NOCHOWO ulica UL. ŚWIERKOWA nr domu 1 kod pocztowy 63-100 poczta ŚREM kraj POLSKA 2022-09-06 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 29 MARCA 2018R. REPERTORIUM A NUMER 1.737/2018, SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA ALEKSANDRA DROŻDZA W POZNANIU UL. NOWOWIEJSKIEGO 20/32018-12-11 do dziś
2AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY DNIA 27.03.2020 R. PRZED NOTARIUSZEM SZYMONEM LISEM, REP. A NR 3210/2020, W KANCELARII NOTARIALNEJ SZYMONA LISA, UL. WYSPIAŃSKIEGO 2/6, 60-749 POZNAŃ, ZMIANA UMOWY SPÓŁKI POPRZEZ UCHYLENIE JEJ DOTYCHCZASOWEGO BRZMIENIA I NADANIE NOWEGO, KTÓRY STANOWI RÓWNOCZEŚNIE TEKST JEDNOLITY.2020-05-25 do dziś
320.06.2022R., NOTARIUSZ SZYMON LIS, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, REP. A NR 8864/2022 - ZMIENIONO: §3 UMOWY SPÓŁKI - PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI2022-09-06 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2018-12-11 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCONVECTORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-09-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3817776502018-12-11 do dziś
4. Numer KRS0000756979 2018-12-11 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2018-12-11 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRZESIAK2020-05-25 do dziś
2. ImionaPIOTR2020-05-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-05-25 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-05-25 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2020-05-25 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2020-05-25 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-05-25 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2020-05-25 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej120.500,00 ZŁ2020-05-25 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego120.500,00 ZŁ2020-05-25 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?TAK2020-05-25 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2018-12-11 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPRAWO RERPEZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE KAŻDEMU KOMPLEMENTARIUSZOWI JEDNOOSOBOWO.2020-05-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCONVECTORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-05-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3817776502018-12-11 do dziś
4. Numer KRS0000756979 2018-12-11 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2018-12-11 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy142 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2018-12-11 do dziś
243 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2018-12-11 do dziś
368 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2018-12-11 do dziś
468 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2018-12-11 do dziś
577 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2018-12-11 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 17.10.2020 okres OD 11.12.2018 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
2data złożenia 21.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-21 do dziś
3data złożenia 20.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-20 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 11.12.2018 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
2OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-20 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów