CONVECTORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-12-06 godz. 10:17:54
Numer KRS: 0000756979
Numer REGON: 381777650
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2018-11-09
Ostatni wpis Nr wpisu12Data dokonania wpisu2022-10-27
Sygnatura akt[PO.IX NS-REJ.KRS/22149/22/158]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-11-09 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCONVECTORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-05-20 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2018-11-09 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2018-11-09 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat ŚREMSKI gmina ŚREM miejscowość NOCHOWO2022-10-27 do dziś
2. Adresmiejscowość NOCHOWO ulica UL. ŚWIERKOWA nr domu 1 kod pocztowy 63-100 poczta NOCHOWO kraj POLSKA 2022-10-27 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 29 MARCA 2018R. REPERTORIUM A NUMER 1.729/2018, SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA ALEKSANDRA DROŻDŻA W POZNANIU UL. NOWOWIEJSKIEGO 20/32018-11-09 do dziś
2AKT NOTARIALNY SPORZADZONY DNIA 27.03.2020 R., REP. A NR 3204/2020 PRZED NOTARIUSZEM SZYMONEM LISEM, W KANCELARII NOTARIALNEJ SZYMONA LISA UL. WYSPIAŃSKIEGO 2/6, 60-749 POZNAŃ, ZMIANA UMOWY SPÓŁKI POPRZEZ UCHYLENIE DOTYCHCZASOWEGO BRZMIENIA UMOWY SPÓŁKI I NADANIE JEJ NOWEGO BRZMIENIA, KTÓRY JEDNOCZEŚNIE STANOWIŁ JEJ TEKST JEDNOLITY.2020-05-20 do dziś
3AKT NOTARIALNY SPORZADZONY DNIA 20.06.2022R., REP. A NR 8860/2022, NOTARIUSZ SZYMON LIS, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU - ZMIENIONO: §42022-10-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2018-11-09 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2018-11-09 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRZESIAK2020-05-20 do dziś
2. ImionaPIOTR2020-05-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-05-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.900,00 ZŁ2020-05-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-05-20 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2018-11-09 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2018-11-09 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE Z ZASTRZEŻENIEM, IŻ W PRZYPADKU GDY W SKŁADZIE ZARZĄDU ZNAJDUJE SIĘ PIOTR GRZESIAK JEST ON UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI JEDNOOSOBOWEJ.2020-05-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRZESIAK2018-11-09 do dziś
2. ImionaPIOTR2018-11-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-11-09 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2018-11-09 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-11-09 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2018-11-09 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy142 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2018-11-09 do dziś
268 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2018-11-09 do dziś
368 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2018-11-09 do dziś
477 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2018-11-09 do dziś
543 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2018-11-09 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 17.10.2020 okres OD 09.11.2018 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
2data złożenia 13.10.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-10-13 do dziś
3data złożenia 13.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-13 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 09.11.2018 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-10-13 do dziś
3OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-13 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów