ART&CAD.CAM KOTARSKI SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2022-01-14 godz. 15:36:20
Numer KRS: 0000756881
Numer REGON: 381793755
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2018-11-13
Ostatni wpis Nr wpisu6Data dokonania wpisu2021-08-26
Sygnatura akt[RDF/325588/21/813]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2018-11-13 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaART&CAD.CAM KOTARSKI SPÓŁKA JAWNA2018-11-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2018-11-13 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2018-11-13 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat CZĘSTOCHOWA gmina CZĘSTOCHOWA miejscowość CZĘSTOCHOWA2018-11-13 do dziś
2. Adresmiejscowość CZĘSTOCHOWA ulica UL. KILIŃSKIEGO nr domu 166 kod pocztowy 42-200 poczta CZĘSTOCHOWA kraj POLSKA 2018-11-13 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki107.10.2018 R. 31.10.2018 R. ZMIANA § 3.2018-11-13 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2018-11-13 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBAŃCZYK2018-11-13 do dziś
2. ImionaŁUKASZ2018-11-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-11-13 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2018-11-13 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2018-11-13 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2018-11-13 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2018-11-13 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOTARSKI2018-11-13 do dziś
2. ImionaTOMASZ2018-11-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-11-13 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2018-11-13 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2018-11-13 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2018-11-13 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2018-11-13 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2018-11-13 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE2018-11-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBAŃCZYK2018-11-13 do dziś
2. ImionaŁUKASZ2018-11-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-11-13 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOTARSKI2018-11-13 do dziś
2. ImionaTOMASZ2018-11-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-11-13 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy132 50 Z PRODUKCJA URZĄDZEŃ, INSTRUMENTÓW ORAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC DENTYSTYCZNE2018-11-13 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy171 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2018-11-13 do dziś
274 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2018-11-13 do dziś
386 10 Z DZIAŁALNOŚĆ SZPITALI2018-11-13 do dziś
486 21 Z PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA2018-11-13 do dziś
586 22 Z PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA2018-11-13 do dziś
686 23 Z PRAKTYKA LEKARSKA DENTYSTYCZNA2018-11-13 do dziś
786 90 C PRAKTYKA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH2018-11-13 do dziś
886 90 E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2018-11-13 do dziś
985 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2018-11-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 13.11.2018 DO 31.12.20182019-06-27 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-26 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-26 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów