ASSADO OH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2021-01-19 godz. 13:19:54
Numer KRS: 0000756692
Numer REGON: 381914377
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2018-11-29
Ostatni wpis Nr wpisu6Data dokonania wpisu2020-10-17
Sygnatura akt[RDF/264053/20/323]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2018-11-29 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaASSADO OH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2018-11-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2018-11-29 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2018-11-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat GŁOGOWSKI gmina GŁOGÓW miejscowość GŁOGÓW2018-11-29 do dziś
2. Adresmiejscowość GŁOGÓW ulica UL. WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA nr domu 18 nr lokalu 2 kod pocztowy 67-200 poczta GŁOGÓW kraj POLSKA 2018-11-29 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 05.09.2018 R., NOTARIUSZ LESZEK KLUSZCZYŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WSCHOWIE, UL. BOHATERÓW WESTERPLATTE NR 21, REP.A NR 2032/20182018-11-29 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2018-11-29 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaASSADO OH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-11-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3801988782018-11-29 do dziś
4. Numer KRS0000730991 2018-11-29 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2018-11-29 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCAMACHO FERREIRA2018-11-29 do dziś
2. ImionaANA RAQUEL2018-11-29 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2018-11-29 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2018-11-29 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2018-11-29 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej5.000,00 ZŁ2018-11-29 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego600,00 ZŁ2018-11-29 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?TAK2018-11-29 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego600,00 ZŁ2018-11-29 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?TAK2018-11-29 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOCHANYSZ2018-11-29 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA2018-11-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-11-29 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2018-11-29 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2018-11-29 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2018-11-29 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej5.000,00 ZŁ2018-11-29 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego600,00 ZŁ2018-11-29 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?TAK2018-11-29 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego600,00 ZŁ2018-11-29 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?TAK2018-11-29 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaO’HANLON2018-11-29 do dziś
2. ImionaNIALL2018-11-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-11-29 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2018-11-29 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2018-11-29 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2018-11-29 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2018-11-29 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2018-11-29 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej5.000,00 ZŁ2018-11-29 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1.200,00 ZŁ2018-11-29 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2018-11-29 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1.200,00 ZŁ2018-11-29 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2018-11-29 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
5
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaO’HANLON2018-11-29 do dziś
2. ImionaALICJA2018-11-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-11-29 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2018-11-29 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2018-11-29 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2018-11-29 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2018-11-29 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2018-11-29 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej5.000,00 ZŁ2018-11-29 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1.200,00 ZŁ2018-11-29 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2018-11-29 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1.200,00 ZŁ2018-11-29 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2018-11-29 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2018-11-29 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE JEDYNIE WSPÓLNIKOWI ODPOWIADAJĄCEMU BEZ OGRANICZEŃ ZA ZOBOWIĄZANIA SPÓŁKI (KOMPLEMENTARIUSZOWI).2018-11-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaASSADO OH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-11-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3801988782018-11-29 do dziś
4. Numer KRS0000730991 2018-11-29 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy156 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2018-11-29 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy156 10 B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2018-11-29 do dziś
256 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2018-11-29 do dziś
356 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA2018-11-29 do dziś
456 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW2018-11-29 do dziś
547 25 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2018-11-29 do dziś
647 23 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA RYB, SKORUPIAKÓW I MIĘCZAKÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2018-11-29 do dziś
747 24 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PIECZYWA, CIAST, WYROBÓW CIASTKARSKICH I CUKIERNICZYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2018-11-29 do dziś
847 22 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2018-11-29 do dziś
955 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA2018-11-29 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 17.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów