DSP GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2024-02-25 godz. 09:03:54
Numer KRS: 0000756314
Numer REGON: 381757021
Numer NIP: 5842778665
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2018-11-05
Ostatni wpis Nr wpisu15Data dokonania wpisu2023-02-02
Sygnatura akt[RDF/467377/23/51]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2018-11-05 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaDSP GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2018-11-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2018-11-05 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2018-11-05 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat GDAŃSK gmina GDAŃSK miejscowość GDAŃSK2018-11-05 do dziś
2. Adresmiejscowość GDAŃSK ulica UL. STEFANA KISIELEWSKIEGO nr domu 6 kod pocztowy 80-275 poczta GDAŃSK kraj POLSKA 2018-11-05 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 05.10.2018R., SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA PRZEMYSŁAWA GRUSZECKIEGO- ZASTĘPCĄ NOTARIUSZA BARTOSZA PILARCZYKA PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W SOPOCIE. REPERTORIUM A NR 5488/20182018-11-05 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 19 CZERWCA 2019R., REP. A NR 2561/2019 SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA KATARZYNĘ NAGÓRSKĄ - PROTASIUK PROWADZĄCĄ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W GDAŃSKU, UL. JAŚKOWA DOLINA 6/2 ZMIANA §11 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI2019-09-03 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2018-11-05 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOKOŁOWSKA2018-11-05 do dziś
2. ImionaMARTYNA ANDREA2018-11-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-11-05 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2018-11-05 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2018-11-05 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2018-11-05 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej500,00 ZŁ.2018-11-05 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego500,00 ZŁ.2018-11-05 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2018-11-05 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego500,00 ZŁ.2018-11-05 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2018-11-05 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSIENIAWSKI2018-11-05 do dziś
2. ImionaMACIEJ ARTUR2018-11-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-11-05 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2018-11-05 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2018-11-05 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2018-11-05 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej500,00 ZŁ.2018-11-05 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego500,00 ZŁ.2018-11-05 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2018-11-05 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego500,00 ZŁ.2018-11-05 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2018-11-05 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDSP GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-11-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3816399072018-11-05 do dziś
4. Numer KRS0000753879 2018-11-05 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2018-11-05 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKARBOWY2022-10-13 do dziś
2. ImionaDAWID2022-10-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-10-13 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2022-10-13 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2022-10-13 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2022-10-13 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2022-10-13 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2022-10-13 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej5002022-10-13 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego5002022-10-13 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2022-10-13 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego5002022-10-13 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2022-10-13 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2018-11-05 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuUPRAWNIONYM DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE.2018-11-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDSP GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-11-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3816399072018-11-05 do dziś
4. Numer KRS0000753879 2018-11-05 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2018-11-05 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2018-11-05 do dziś
242 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2018-11-05 do dziś
343 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2018-11-05 do dziś
468 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2018-11-05 do dziś
569 DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWE2018-11-05 do dziś
670 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2018-11-05 do dziś
771 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2018-11-05 do dziś
877 WYNAJEM I DZIERŻAWA2018-11-05 do dziś
982 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2018-11-05 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 24.09.2020 okres OD 05.10.2018 DO 31.12.20192020-09-24 do dziś
2data złożenia 08.04.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-04-08 do dziś
3data złożenia 02.02.2023 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-02-02 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 05.10.2018 DO 31.12.20192020-09-24 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-04-08 do dziś
3OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-02-02 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 05.10.2018 DO 31.12.20192020-09-24 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-04-08 do dziś
3OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-02-02 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej
1
1. Data zawieszenia wykonywania działalności2022-08-232022-10-13 do dziś