BOTEXPERT24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-06-30 godz. 17:11:44
Numer KRS: 0000756232
Numer REGON: 381714603
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2018-11-02
Ostatni wpis Nr wpisu6Data dokonania wpisu2021-05-14
Sygnatura akt[RDF/291622/21/317]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-11-02 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBOTEXPERT24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-11-02 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2018-11-02 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2018-11-02 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBUSKIE powiat ZIELONA GÓRA gmina ZIELONA GÓRA miejscowość ZIELONA GÓRA2018-11-02 do dziś
2. Adresmiejscowość ZIELONA GÓRA ulica UL. JĘDRZYCHOWSKA nr domu 20D kod pocztowy 65-385 poczta ZIELONA GÓRA kraj POLSKA 2018-11-02 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBOTEXPERT24@GMAIL.COM2019-05-17 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.BOTEXPERT24.COM2019-05-17 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziałuBOTEXPERT24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ WITNICA2019-05-17 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBUSKIE powiat GORZOWSKI gmina WITNICA miejscowość WITNICA2019-05-17 do dziś
3. Adresmiejscowość WITNICA ulica UL. KASZTANOWA nr domu 5 kod pocztowy 66-460 poczta WITNICA kraj POLSKA 2019-05-17 do dziś
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki131.10.2018R.2018-11-02 do dziś
211.05.2019 R. - §4.2019-05-17 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2018-11-02 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2018-11-02 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWIELIŃSKI2018-11-02 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW2018-11-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-11-02 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00 ZŁ2018-11-02 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-11-02 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWIELIŃSKA2018-11-02 do dziś
2. ImionaMONIKA MAGDALENA2018-11-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-11-02 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ2018-11-02 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-11-02 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWIELIŃSKA2018-11-02 do dziś
2. ImionaANGELIKA MARTA2018-11-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-11-02 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ2018-11-02 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-11-02 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWIELIŃSKA2018-11-02 do dziś
2. ImionaIWONA BEATA2018-11-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-11-02 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ2018-11-02 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-11-02 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego25000,00 ZŁ2018-11-02 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2018-11-02 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU2018-11-02 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWIELIŃSKI2018-11-02 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW2018-11-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-11-02 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2018-11-02 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-11-02 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaWIELIŃSKA2018-11-02 do dziś
2. ImionaMONIKA MAGDALENA2018-11-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-11-02 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2018-11-02 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-11-02 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaWIELIŃSKA2018-11-02 do dziś
2. ImionaANGELIKA MARTA2018-11-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-11-02 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2018-11-02 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-11-02 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy185 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2019-05-17 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy166 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE ORAZ UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE2018-11-02 do dziś
268 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2018-11-02 do dziś
369 DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWE2018-11-02 do dziś
477 WYNAJEM I DZIERŻAWA2018-11-02 do dziś
578 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM2018-11-02 do dziś
686 OPIEKA ZDROWOTNA2018-11-02 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 14.05.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-05-14 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów