HILFEMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-05-13 godz. 12:32:52
Numer KRS: 0000756223
Numer REGON: 381738740
Numer NIP: 8992853111
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2018-11-05
Ostatni wpis Nr wpisu10Data dokonania wpisu2021-09-30
Sygnatura akt[WR.VI NS-REJ.KRS/25145/21/764]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-11-05 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaHILFEMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-11-05 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2018-11-05 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2018-11-05 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2018-11-05 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica UL. HUBSKA nr domu 96-100 nr lokalu 117 kod pocztowy 50-502 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2018-11-05 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki101.10.2018R., NOTARIUSZ WISŁAWA BOĆ-MAZUR. KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, REP. A NR 8716/2018.2018-11-05 do dziś
207.11.2018 R., REP. A NR 9776/2018, NOTARIUSZ WISŁAWA BOĆ-MAZUR, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU. ZMIENIONO § 7 UST. 12018-11-21 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2018-11-05 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2018-11-05 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMEDI.COM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-11-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3607383402018-11-05 do dziś
4. Numer KRS0000542172 2018-11-05 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 (PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50000 (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH2018-11-05 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2018-11-05 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2018-11-05 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2018-11-05 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2018-11-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaRUTKOWSKI2020-07-13 do dziś
2. ImionaTOMASZ JAKUB2020-07-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-13 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-07-13 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-07-13 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoZABRANIAK2018-11-05 do dziś
2. ImionaMARCIN TOMASZ2018-11-05 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-11-05 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2018-11-05 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy188 10 Z POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH2021-09-30 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy174 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2018-11-05 do dziś
288 10 POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH2021-09-30 do dziś
378 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM2018-11-05 do dziś
485 5 POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI2018-11-05 do dziś
585 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2018-11-05 do dziś
686 OPIEKA ZDROWOTNA2018-11-21 do dziś
787 POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM2018-11-21 do dziś
886 90 D DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA2021-09-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 06.10.2020 okres OD 01.10.2018 DO 31.12.20192020-10-06 do dziś
2data złożenia 10.08.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-10 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.10.2018 DO 31.12.20192020-10-06 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-10 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów