CSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-03-05 godz. 09:24:08
Numer KRS: 0000756076
Numer REGON: 381722360
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2018-10-31
Ostatni wpis Nr wpisu10Data dokonania wpisu2023-04-14
Sygnatura akt[RDF/481136/23/886]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-10-31 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-10-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2018-10-31 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2018-10-31 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2022-09-02 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica UL. OBROŃCÓW MODLINA nr domu 7 kod pocztowy 30-733 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2022-09-02 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki124.09.2018, NOTARIUSZ RAFAŁ MIKLASZEWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA SZKADŁUBOWICZ & MIKLASZEWSKI NOTARIUSZE SPÓŁKA PARTNERSKA, UL. LUBICZ 24/3, 31-504 KRAKÓW, REPERTORIUM A NE 3145/20182018-10-31 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2018-10-31 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2018-10-31 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŻUCHOWICZ2018-10-31 do dziś
2. ImionaPAWEŁ KRZYSZTOF2018-10-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-10-31 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 10.00,00 ZŁ2018-10-31 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-10-31 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZAKRZEWSKI2018-10-31 do dziś
2. ImionaBARTOSZ JANUSZ2018-10-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-10-31 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 10.00,00 ZŁ2018-10-31 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-10-31 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego20000,00 ZŁ2018-10-31 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2018-10-31 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ DO JEJ REPREZENTOWANIA W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE ORAZ KAŻDY Z POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU2018-10-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDUDEK2018-10-31 do dziś
2. ImionaMARCIN2018-10-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-10-31 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2018-10-31 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-10-31 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy185 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2018-10-31 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy177 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2018-10-31 do dziś
277 40 Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM2018-10-31 do dziś
378 20 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ2018-10-31 do dziś
485 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2018-10-31 do dziś
593 11 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SPORTOWYCH2018-10-31 do dziś
693 12 Z DZIAŁALNOŚĆ KLUBÓW SPORTOWYCH2018-10-31 do dziś
793 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM2018-10-31 do dziś
893 21 Z DZIAŁALNOŚĆ WESOŁYCH MIASTECZEK I PARKÓW ROZRYWKI2018-10-31 do dziś
993 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2018-10-31 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 03.10.2020 okres OD 31.10.2018 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
2data złożenia 24.04.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-24 do dziś
3data złożenia 30.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-30 do dziś
4data złożenia 14.04.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-04-14 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-30 do dziś
2OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów