DOCTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-05-11 godz. 09:39:02
Numer KRS: 0000755747
Numer REGON: 381703640
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2018-10-31
Ostatni wpis Nr wpisu5Data dokonania wpisu2020-10-06
Sygnatura akt[RDF/252966/20/343]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-10-31 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaDOCTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-10-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2018-10-31 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2018-10-31 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat BYTOM gmina BYTOM miejscowość BYTOM2018-10-31 do dziś
2. Adresmiejscowość BYTOM ulica UL. JULIANA FAŁATA nr domu 45 nr lokalu 11 kod pocztowy 41-902 poczta BYTOM kraj POLSKA 2018-10-31 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki109.10.2018 R., NOTARIUSZ DANUTA BAŃCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W CHORZOWIE PRZY UL. WOLNOŚCI 16/4, REP. A NR 4755/20182018-10-31 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2018-10-31 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2018-10-31 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFORYSTEK ZABOJSZCZ2018-10-31 do dziś
2. ImionaEWA2018-10-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-10-31 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały17 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1700,000 ZŁ2018-10-31 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-10-31 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZABOJSZCZ2018-10-31 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIR JAKUB2018-10-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-10-31 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały16 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1600,00 ZŁ2018-10-31 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-10-31 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTEJSKAL2018-10-31 do dziś
2. ImionaMAREK SEBASTIAN2018-10-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-10-31 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały17 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1700,000 ZŁ2018-10-31 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-10-31 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2018-10-31 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2018-10-31 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2018-10-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaFORYSTEK ZABOJSZCZ2018-10-31 do dziś
2. ImionaEWA2018-10-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-10-31 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2018-10-31 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-10-31 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTEJSKAL2018-10-31 do dziś
2. ImionaMAREK SEBASTIAN2018-10-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-10-31 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2018-10-31 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-10-31 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2018-10-31 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy169 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2018-10-31 do dziś
274 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2018-10-31 do dziś
362 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2018-10-31 do dziś
462 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2018-10-31 do dziś
566 22 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH2018-10-31 do dziś
682 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2018-10-31 do dziś
768 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2018-10-31 do dziś
882 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2018-10-31 do dziś
986 21 Z PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA2018-10-31 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 06.10.2020 okres OD 30.10.2018 DO 31.12.20192020-10-06 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 30.10.2018 DO 31.12.20192020-10-06 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów