BUMA CONTRACTOR 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-06-18 godz. 10:30:00
Numer KRS: 0000755416
Numer REGON: 120183364
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2018-10-31
Ostatni wpis Nr wpisu16Data dokonania wpisu2021-05-19
Sygnatura akt[KR.XI NS-REJ.KRS/15316/21/397]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-10-31 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 120183364 NIP 67928764482018-10-31 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUMA CONTRACTOR 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-10-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2018-10-31 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2018-10-31 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2018-10-31 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica UL. WADOWICKA nr domu 6 WEJ. 11 kod pocztowy 30-415 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2018-10-31 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki111.10.2018 R., REP. A NR 9070/2018, NOTARIUSZ AGNIESZKA BOCHENEK-PEREK, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE2018-10-31 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2018-10-31 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2018-10-31 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2018-10-31 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleSPÓŁKA BUMA CONTRACTOR 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POWSTAŁA W WYNIKU PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI BUMA CONTRACTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA - NA ZASADACH OPISANYCH W ART. 551 I NASTĘPNYCH, TJ. POPRZEZ ZMIANĘ FORMY PRAWNEJ - ZE SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. PRZEKSZTAŁCENIE NASTĄPIŁO NA PODSTAWIE UCHWAŁY NR 1 WSPÓLNIKÓW BUMA CONTRACTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA W BUMA CONTRACTOR 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, OBJĘTEJ PROTOKOŁEM Z DNIA 11 PAŹDZIERNIKA 2018 R. SPISANYM PRZEZ NOTARIUSZA AGNIESZKĘ BOCHENEK-PEREK, KANCELARIA NOTARIALNA, UL. KAZIMIERZA PUŁASKIEGO14, KRAKÓW DO NR REP. A 9066/20182018-10-31 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaBUMA CONTRACTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPÓŁKA KOMANDYTOWA2018-10-31 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2018-10-31 do dziś
3. Numer w rejestrze0000486544 2018-10-31 do dziś
5. Numer REGON1201833642018-10-31 do dziś
6. Numer NIP67928764482018-10-31 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGIOVANNI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY2020-01-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1212258282020-01-15 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały17.500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.750.000,00 ZŁ2020-01-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2020-01-15 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego1750000,00 ZŁ2018-10-31 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2018-10-31 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2018-10-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁACIAK2018-10-31 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF ANDRZEJ2018-10-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-10-31 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2018-10-31 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-10-31 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMICHTA2018-10-31 do dziś
2. ImionaMARIUSZ RAFAŁ2018-10-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-10-31 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2018-10-31 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-10-31 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaRÓŻYCKI2018-10-31 do dziś
2. ImionaROBERT GRZEGORZ2018-10-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-10-31 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2018-10-31 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-10-31 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaLECHWAR2018-10-31 do dziś
2. ImionaMARCIN WALDEMAR2018-10-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-10-31 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2018-10-31 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-10-31 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2018-10-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoZIOB2021-05-19 do dziś
2. ImionaŁUKASZ PIOTR2021-05-19 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-05-19 do dziś
21. NazwiskoBAJDA2020-08-21 do dziś
2. ImionaMIROSŁAW WOJCIECH2020-08-21 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-08-21 do dziś
31. NazwiskoZAWADZKA2018-10-31 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA MAGDALENA2018-10-31 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-10-31 do dziś
41. NazwiskoIGNACOK2018-10-31 do dziś
2. ImionaPAWEŁ PIOTR2018-10-31 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-10-31 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2018-10-31 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy132 POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW2018-10-31 do dziś
242 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2018-10-31 do dziś
343 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2018-10-31 do dziś
468 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2018-10-31 do dziś
570 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2018-10-31 do dziś
671 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2018-10-31 do dziś
774 1 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2018-10-31 do dziś
877 WYNAJEM I DZIERŻAWA2018-10-31 do dziś
981 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2018-10-31 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 22.05.2019 okres OD 31.10.2018 DO 31.12.20182019-05-22 do dziś
2data złożenia 09.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-09 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 31.10.2018 DO 31.12.20182019-05-22 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-09 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 31.10.2018 DO 31.12.20182019-05-22 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-09 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 31.10.2018 DO 31.12.20182019-05-22 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-09 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów