FIRMA HANDLOWA „AWDIKO” WITOLD I HALINA DZIK SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000755287
Numer REGON: 710012686
Numer NIP: 8220008189
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2018-10-29
Ostatni wpis Nr wpisu6Data dokonania wpisu2023-01-11
Sygnatura akt[RDF/465131/23/169]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2018-10-29 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWA „AWDIKO” WITOLD I HALINA DZIK SPÓŁKA KOMANDYTOWA2018-10-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2018-10-29 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2018-10-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat MIŃSKI gmina MIŃSK MAZOWIECKI miejscowość MIŃSK MAZOWIECKI2018-10-29 do dziś
2. Adresmiejscowość MIŃSK MAZOWIECKI ulica UL. STEFANA BATOREGO nr domu 1 kod pocztowy 05-300 poczta MIŃSK MAZOWIECKI kraj POLSKA 2018-10-29 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 25.09.2018 R., NOTARIUSZ MARZENA GERMAKOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W RADOMIU, REP. A NR 8950/20182018-10-29 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2018-10-29 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2018-10-29 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleUCHWAŁA Z DNIA 25 WRZEŚNIA 2018 ROKU WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI JAWNEJ W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA FIRMY HANDLOWEJ „AWDIKO” WITOLD I HALINA DZIK SPÓŁKI JAWNEJ Z SIEDZIBĄ W MIŃSKU MAZOWIECKIM W SPÓŁKĘ KOMANDYTOWĄ2018-10-29 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaFIRMA HANDLOWA „AWDIKO” WITOLD I HALINA DZIK, SPÓŁKA JAWNA2018-10-29 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2018-10-29 do dziś
3. Numer w rejestrze0000007106 2018-10-29 do dziś
5. Numer REGON7100126862018-10-29 do dziś
6. Numer NIP82200081892018-10-29 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDZIK2018-10-29 do dziś
2. ImionaWITOLD2018-10-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-10-29 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2018-10-29 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2018-10-29 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2018-10-29 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2018-10-29 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2018-10-29 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDZIK2018-10-29 do dziś
2. ImionaHALINA2018-10-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-10-29 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2018-10-29 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2018-10-29 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2018-10-29 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2018-10-29 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2018-10-29 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej641.000,00 ZŁ2018-10-29 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego641.000,00 ZŁ2018-10-29 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2018-10-29 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego641.000,00ZŁ2018-10-29 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2018-10-29 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2018-10-29 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotu1 KOMPLEMENTARIUSZ JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI. 2. KAŻDY KOMANDYTARIUSZ MOZĘ REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ JEDYNIE JAKO PEŁNOMOCNIK2018-10-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDZIK2018-10-29 do dziś
2. ImionaWITOLD2018-10-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-10-29 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoDZIK2019-04-16 do dziś
2. ImionaHALINA JOANNA2019-04-16 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-04-16 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2019-04-16 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 30 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW2018-10-29 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy192 00 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI2018-10-29 do dziś
245 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2018-10-29 do dziś
347 26 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2018-10-29 do dziś
456 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2018-10-29 do dziś
547 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2018-10-29 do dziś
668 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2018-10-29 do dziś
747 25 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2018-10-29 do dziś
855 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2018-10-29 do dziś
977 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2018-10-29 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 05.01.2023 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202023-01-05 do dziś
2data złożenia 11.01.2023 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-01-11 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów