CUPRUM DEVELOPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2023-02-08 godz. 14:08:39
Numer KRS: 0000755238
Numer REGON: 381694237
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2018-10-30
Ostatni wpis Nr wpisu12Data dokonania wpisu2022-09-15
Sygnatura akt[WR.IX NS-REJ.KRS/15154/22/680]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2018-10-30 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCUPRUM DEVELOPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2018-10-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2018-10-30 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2018-10-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat LUBIŃSKI gmina LUBIN miejscowość LUBIN2018-10-30 do dziś
2. Adresmiejscowość LUBIN ulica UL. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO nr domu 2 kod pocztowy 59-300 poczta LUBIN kraj POLSKA 2018-10-30 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejCUPRUMDEWELOPER.PL2018-10-30 do dziś
4. Adres strony internetowejBIURO@CUPRUMDEWELOPER.PL2018-10-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki130.08.2018 R., NOTARIUSZ PIOTR RAKOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W POLKOWICACH PRZY UL. GŁOGOWSKIEJ NR 16, REPERTORIUM A NUMER 8344/2018, 22.10.2018 R., NOTARIUSZ PIOTR RAKOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W POLKOWICACH PRZY UL. GŁOGOWSKIEJ NR 16, REPERTORIUM A NUMER 9916/2018 - SPROSTOWANO KOMPARYCJĘ AKTU NOTARIALNEGO Z 30.08.2018 R. REP A 8344/20182018-10-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2018-10-30 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDZIDA2018-10-30 do dziś
2. ImionaKAZIMIERZ2018-10-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-10-30 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2018-10-30 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2018-10-30 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2018-10-30 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2018-10-30 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2018-10-30 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.000,00 ZŁ2018-10-30 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1.000,00 ZŁ2018-10-30 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2018-10-30 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1.000,00 ZŁ2018-10-30 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2018-10-30 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOŁCZAŃSKI2018-10-30 do dziś
2. ImionaPRZEMYSŁAW2018-10-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-10-30 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2018-10-30 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2018-10-30 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2018-10-30 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2018-10-30 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2018-10-30 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.000,00 ZŁ2018-10-30 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1.000,00 ZŁ2018-10-30 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2018-10-30 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1.000,00 ZŁ2018-10-30 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2018-10-30 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCUPRUM DEVELOPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-10-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3621812022018-10-30 do dziś
4. Numer KRS0000569422 2018-10-30 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2018-10-30 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2018-10-30 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ - CUPRUM DEVELOPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ REPREZETOWANA PRZEZ PREZESA - WOŁCZAŃSKI PRZEMYSŁAW2018-10-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCUPRUM DEVELOPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-10-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3621812022018-10-30 do dziś
4. Numer KRS0000569422 2018-10-30 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2018-10-30 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2018-10-30 do dziś
242 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD2018-10-30 do dziś
342 12 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJ2018-10-30 do dziś
442 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2018-10-30 do dziś
543 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2018-10-30 do dziś
643 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2018-10-30 do dziś
743 13 Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH2018-10-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 05.07.2019 okres OD 30.10.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
2data złożenia 30.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
3data złożenia 29.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-29 do dziś
4data złożenia 24.05.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-24 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 30.10.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-29 do dziś
4OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-24 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej
1
1. Data zawieszenia wykonywania działalności2022-09-092022-09-15 do dziś