LA MOON GRZEGORZ OKOŃSKI, KORDIAN URBAN SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2024-07-19 godz. 00:23:02
Numer KRS: 0000755002
Numer REGON: 381671561
Numer NIP: 7543194874
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2018-10-29
Ostatni wpis Nr wpisu10Data dokonania wpisu2024-03-26
Sygnatura akt[OP.VIII NS-REJ.KRS/988/24/699]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2018-10-29 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaLA MOON GRZEGORZ OKOŃSKI, KORDIAN URBAN SPÓŁKA JAWNA2018-10-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2018-10-29 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2018-10-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo OPOLSKIE powiat OPOLE gmina OPOLE miejscowość OPOLE2018-10-29 do dziś
2. Adresmiejscowość OPOLE ulica UL. OLESKA nr domu 6 kod pocztowy 45-052 poczta OPOLE kraj POLSKA 2018-10-29 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ ZAWARTA W DNIU 25.09.2018R.2018-10-29 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2018-10-29 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaOKOŃSKI2018-10-29 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ2018-10-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-10-29 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2018-10-29 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2018-10-29 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2018-10-29 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2018-10-29 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaURBAN2018-10-29 do dziś
2. ImionaKORDIAN PIOTR2018-10-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-10-29 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2018-10-29 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2018-10-29 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2018-10-29 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2018-10-29 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2018-10-29 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY JEST DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SAMODZIELNIE DO KWOTY 120.000 ZŁ (SŁOWNIE: STO DWADZIEŚCIA TYSIĘCY ZŁOTYCH). POWYŻEJ KWOTY 120.000 ZŁ (SŁOWNIE: STO DWADZIEŚCIA TYSIĘCY ZŁOTYCH) DO REPREZENTACJI SPÓŁKI WYMAGANA JEST REPREZENTACJA WSZYSTKICH WSPÓLNIKÓW DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.2018-10-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaOKOŃSKI2018-10-29 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ2018-10-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-10-29 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaURBAN2018-10-29 do dziś
2. ImionaKORDIAN PIOTR2018-10-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-10-29 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2018-10-29 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy163 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2018-10-29 do dziś
273 12 C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET)2018-10-29 do dziś
347 71 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2018-10-29 do dziś
447 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2018-10-29 do dziś
547 77 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ZEGARKÓW, ZEGARÓW I BIŻUTERII PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2018-10-29 do dziś
647 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2018-10-29 do dziś
747 65 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA GIER I ZABAWEK PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2018-10-29 do dziś
847 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2018-10-29 do dziś
946 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2018-10-29 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182021-05-07 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-05-07 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-07 do dziś
4OD 01.01.2021 DO 31.12.20212024-01-31 do dziś
5OD 01.01.2022 DO 31.12.20222024-01-31 do dziś
6OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-01-31 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej
1
1. Data zawieszenia wykonywania działalności2020-08-012020-08-03 do dziś
2. Tbd2022-08-022023-10-30 do dziś
2
1. Data zawieszenia wykonywania działalności2024-02-022024-03-26 do dziś