HERT I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-05-13 godz. 12:32:52
Numer KRS: 0000754847
Numer REGON: 381659672
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2018-10-25
Ostatni wpis Nr wpisu7Data dokonania wpisu2021-10-04
Sygnatura akt[RDF/341225/21/544]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-10-25 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaHERT I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-10-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2018-10-25 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2018-10-25 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat OŁAWSKI gmina JELCZ-LASKOWICE miejscowość JELCZ-LASKOWICE2018-10-25 do dziś
2. Adresmiejscowość JELCZ-LASKOWICE ulica UL. WROCŁAWSKA nr domu 6 kod pocztowy 55-220 poczta JELCZ-LASKOWICE kraj POLSKA 2018-10-25 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki117.10.2018R., NOTARIUSZ PAWEŁ KURIATA Z KANCELARII NOTARIALNEJ W JELCZU-LASKOWICACH PRZY UL. BOŻKA 11, REPERTORIUM A NR 9314/20182018-10-25 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2018-10-25 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2018-10-25 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOWICKI2018-10-25 do dziś
2. ImionaPIOTR TOMASZ2018-10-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-10-25 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały89 UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WYSOKOŚCI 4.450,00 ZŁ (CZTERY TYSIĄCE CZTERYSTA PIĘĆDDZIESIĄT ZŁOTYCH)2018-10-25 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-10-25 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2018-10-25 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2018-10-25 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU, KAŻDY Z WICEPREZESÓW ZARZĄDU2018-10-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOWICKI2018-10-25 do dziś
2. ImionaRAFAŁ ERWIN2018-10-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-10-25 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2018-10-25 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-10-25 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoNOWICKI2018-10-25 do dziś
2. ImionaPIOTR TOMASZ2018-10-25 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-10-25 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA, KTÓRA UPOWAŻNIA DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI WE WSZYSTKICH CZYNNOŚCIACH SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH JAKIE SĄ ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI2018-10-25 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2018-10-25 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy110 52 Z PRODUKCJA LODÓW2018-10-25 do dziś
210 61 Z WYTWARZANIE PRODUKTÓW PRZEMIAŁU ZBÓŻ2018-10-25 do dziś
310 71 Z PRODUKCJA PIECZYWA; PRODUKCJA ŚWIEŻYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK2018-10-25 do dziś
410 72 Z PRODUKCJA SUCHARÓW I HERBATNIKÓW; PRODUKCJA KONSERWOWANYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK2018-10-25 do dziś
510 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH2018-10-25 do dziś
611 PRODUKCJA NAPOJÓW2018-10-25 do dziś
733 NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ2018-10-25 do dziś
841 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2018-10-25 do dziś
941 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2018-10-25 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 17.10.2020 okres OD 17.10.2018 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
2data złożenia 04.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-04 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 17.10.2018 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-04 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów