„DOKTOR” A. LEDNIOWSKA & G. LEDNIOWSKI LEKARZE SPÓŁKA PARTNERSKA

Stan na dzień 2021-05-14 godz. 12:06:08
Numer KRS: 0000754277
Numer REGON: 381627880
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2018-10-23
Ostatni wpis Nr wpisu5Data dokonania wpisu2020-08-07
Sygnatura akt[OP.VIII NS-REJ.KRS/5384/20/832]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA PARTNERSKA2018-10-23 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„DOKTOR” A. LEDNIOWSKA & G. LEDNIOWSKI LEKARZE SPÓŁKA PARTNERSKA2018-10-23 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2018-10-23 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2018-10-23 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo OPOLSKIE powiat KĘDZIERZYŃSKO-KOZIELSKI gmina KĘDZIERZYN-KOŹLE miejscowość KĘDZIERZYN-KOŹLE2018-10-23 do dziś
2. Adresmiejscowość KĘDZIERZYN-KOŹLE ulica UL. ALEJA JANA PAWŁA II nr domu 74C nr lokalu 15 kod pocztowy 47-232 poczta KĘDZIERZYN-KOŹLE kraj POLSKA 2018-10-23 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki124.09.2018R. 15.10.2018R., ZMIENIONO §2 I §62018-10-23 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2018-10-23 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane partnerów
1
1. NazwiskoLEDNIOWSKA2018-10-23 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA BEATA2018-10-23 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-10-23 do dziś
4. Czy partner ponosi odpowiedzialność w granicach określonych w art. 95 § 2 Kodeksu spółek handlowych?NIE2018-10-23 do dziś
5. Czy partner pozostaje w związku małżeńskim?TAK2018-10-23 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2018-10-23 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2018-10-23 do dziś
8. Czy partner ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2018-10-23 do dziś
2
1. NazwiskoLEDNIOWSKI2018-10-23 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ KRZYSZTOF2018-10-23 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-10-23 do dziś
4. Czy partner ponosi odpowiedzialność w granicach określonych w art. 95 § 2 Kodeksu spółek handlowych?NIE2018-10-23 do dziś
5. Czy partner pozostaje w związku małżeńskim?TAK2018-10-23 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2018-10-23 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2018-10-23 do dziś
8. Czy partner ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2018-10-23 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuPARTNERZY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2018-10-23 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY PARTNER MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ WE WSZYSTKICH CZYNNOŚCIACH SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH.2018-10-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę lub osób wchodzących w skład zarządu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaLEDNIOWSKA2018-10-23 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA BEATA2018-10-23 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-10-23 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaLEDNIOWSKI2018-10-23 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ KRZYSZTOF2018-10-23 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-10-23 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy196 02 Z FRYZJERSTWO I POZOSTAŁE ZABIEGI KOSMETYCZNE2018-10-23 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy186 90 E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2018-10-23 do dziś
285 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2018-10-23 do dziś
385 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2018-10-23 do dziś
463 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2018-10-23 do dziś
547 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2018-10-23 do dziś
663 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2018-10-23 do dziś
782 20 Z DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TELEFONICZNYCH (CALL CENTER)2018-10-23 do dziś
873 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2018-10-23 do dziś
974 20 Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA2018-10-23 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 23.10.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-07 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów