FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA ROMPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000754179
Numer REGON: 381640945
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2018-10-24
Ostatni wpis Nr wpisu12Data dokonania wpisu2023-06-22
Sygnatura akt[RDF/503373/23/19]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-10-24 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWO USŁUGOWA ROMPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-11-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2018-10-24 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2018-10-24 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat KARTUSKI gmina SOMONINO miejscowość EGIERTOWO2018-10-24 do dziś
2. Adresmiejscowość EGIERTOWO ulica UL. GDYŃSKA nr domu 3 kod pocztowy 83-312 poczta EGIERTOWO kraj POLSKA 2018-10-24 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki119.09.2018R., NOTARIUSZ ANNA KUŻELEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA ANNA KUŻELEWSKA, REP. A NR 1559/2018.2018-10-24 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2018-10-24 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2018-10-24 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaOLSZEWSKA2018-10-24 do dziś
2. ImionaKAMILA EWA2018-10-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-10-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000,00 ZŁ2018-10-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-10-24 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPOTRYKUS2018-10-24 do dziś
2. ImionaDANIEL MATEUSZ2018-10-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-10-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000,00 ZŁ2018-10-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-10-24 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPOTRYKUS2020-09-24 do dziś
2. ImionaANNA MARIA2020-09-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-09-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.000,00 ZŁ2020-09-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-09-24 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2018-10-24 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2018-10-24 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI.2018-10-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPOTRYKUS2020-09-24 do dziś
2. ImionaANNA MARIA2020-09-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-09-24 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-09-24 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-09-24 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPOTRYKUS2018-10-24 do dziś
2. ImionaDANIEL MATEUSZ2018-10-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-10-24 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2018-10-24 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-10-24 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaOLSZEWSKA2018-10-24 do dziś
2. ImionaKAMILA EWA2018-10-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-10-24 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2018-10-24 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-10-24 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2018-10-24 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy123 61 Z PRODUKCJA WYROBÓW BUDOWLANYCH Z BETONU2018-10-24 do dziś
246 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO2018-10-24 do dziś
346 77 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU2018-10-24 do dziś
447 52 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2018-10-24 do dziś
549 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2018-10-24 do dziś
664 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2018-10-24 do dziś
796 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2018-10-24 do dziś
882 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2018-10-24 do dziś
982 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2018-10-24 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 11.08.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-11 do dziś
2data złożenia 29.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-29 do dziś
3data złożenia 05.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-05 do dziś
4data złożenia 22.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-22 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-29 do dziś
2OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-05 do dziś
3OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-22 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów