BONBON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-09-29 godz. 19:44:54
Numer KRS: 0000754067
Numer REGON: 381657986
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2018-10-25
Ostatni wpis Nr wpisu12Data dokonania wpisu2022-05-17
Sygnatura akt[KR.XII NS-REJ.KRS/6041/22/119]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-10-25 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBONBON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-10-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2018-10-25 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2018-10-25 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat SUSKI gmina SUCHA BESKIDZKA miejscowość SUCHA BESKIDZKA2018-10-25 do dziś
2. Adresmiejscowość SUCHA BESKIDZKA ulica UL. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO nr domu 29 nr lokalu 1 kod pocztowy 34-200 poczta SUCHA BESKIDZKA kraj POLSKA 2018-10-25 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziałuBONBON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W ZATORZE2021-12-14 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat OŚWIĘCIMSKI gmina ZATOR miejscowość ZATOR2021-12-14 do dziś
3. Adresmiejscowość ZATOR ulica UL. POLNA nr domu 16 kod pocztowy 32-640 poczta ZATOR kraj POLSKA 2021-12-14 do dziś
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki104.10.2018 R., NOTARIUSZ EWA KŁOSOWICZ - MATLAK, KANCELARIA NOTARIALNA W ZATORZE, REP. A NR 5626/20182018-10-25 do dziś
214.09.2021 R., NOTARIUSZ EWA KŁOSOWICZ - MATLAK, KANCELARIA NOTARIALNA W ZATORZE, REP. A NR 6137/2021, ZMIANA §6 UMOWY SPÓŁKI POPRZEZ DODANIE DO PRZEDMIOTU DZIAŁALNOŚCI SPÓLKI NOWYCH POZYCJI PKD2022-05-17 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2018-10-25 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2018-10-25 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDROBNY2018-10-25 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ2018-10-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-10-25 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1.588 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 158.800,00 ZŁ2018-10-25 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-10-25 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego168800,00 ZŁ2018-10-25 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1158800,00 ZŁ2018-10-25 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2018-10-25 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2018-10-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDROBNY2018-10-25 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ2018-10-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-10-25 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2018-10-25 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-10-25 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy143 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2022-05-17 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy177 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2022-05-17 do dziś
281 30 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2022-05-17 do dziś
338 11 Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE2022-05-17 do dziś
455 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA2022-05-17 do dziś
541 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2022-05-17 do dziś
678 20 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ2022-05-17 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 10.07.2020 okres OD 04.10.2018 DO 31.12.20192020-07-10 do dziś
2data złożenia 16.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-16 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 04.10.2018 DO 31.12.20192020-07-10 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-16 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 04.10.2018 DO 31.12.20192020-07-10 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-16 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów