APTEKA TĘCZOWA CHIREK, TARAKAN SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2024-05-21 godz. 15:06:29
Numer KRS: 0000753904
Numer REGON: 381619980
Numer NIP: 5922274990
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2018-10-19
Ostatni wpis Nr wpisu9Data dokonania wpisu2024-03-13
Sygnatura akt[RDF/585162/24/433]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2018-10-19 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAPTEKA TĘCZOWA CHIREK, TARAKAN SPÓŁKA JAWNA2018-10-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2018-10-19 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2018-10-19 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat STAROGARDZKI gmina ZBLEWO miejscowość ZBLEWO2022-01-10 do dziś
2. Adresmiejscowość ZBLEWO ulica UL. SZOSA BORZECHOWSKA nr domu 1B kod pocztowy 83-210 poczta ZBLEWO kraj POLSKA 2022-01-10 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejAPTEKAPODJEMIDA2@WP.PL2018-10-19 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki118.09.2018 R.2018-10-19 do dziś
229 WRZEŚNIA 2021 R. ZMIENIONO § 3 UMOWY SPÓŁKI2022-01-10 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2018-10-19 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHIREK2018-10-19 do dziś
2. ImionaADELA ANNA2018-10-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-10-19 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2018-10-19 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2018-10-19 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTARAKAN2018-10-19 do dziś
2. ImionaMAGDALENA2018-10-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-10-19 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2018-10-19 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2018-10-19 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2018-10-19 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2018-10-19 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2018-10-19 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKA REPREZENTOWANA JEST PRZEZ WSPÓLNIKÓW2018-10-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHIREK2018-10-19 do dziś
2. ImionaADELA ANNA2018-10-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-10-19 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaTARAKAN2018-10-19 do dziś
2. ImionaMAGDALENA2018-10-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-10-19 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2018-10-19 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2018-10-19 do dziś
221 20 Z PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2018-10-19 do dziś
338 12 Z ZBIERANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH2018-10-19 do dziś
447 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2018-10-19 do dziś
545 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2018-10-19 do dziś
652 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2018-10-19 do dziś
768 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2018-10-19 do dziś
868 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2018-10-19 do dziś
986 90 E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2018-10-19 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-01-22 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-29 do dziś
3OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-03-14 do dziś
4OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-02-17 do dziś
5OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-03-13 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów