BURSZTYNOWE WZGÓRZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2021-06-17 godz. 12:22:35
Numer KRS: 0000753730
Numer REGON: 381607008
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2018-10-17
Ostatni wpis Nr wpisu7Data dokonania wpisu2020-07-13
Sygnatura akt[RDF/223605/20/995]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2018-10-17 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBURSZTYNOWE WZGÓRZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2018-10-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2018-10-17 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2018-10-17 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat GDAŃSK gmina GDAŃSK miejscowość GDAŃSK2018-10-17 do dziś
2. Adresmiejscowość GDAŃSK ulica UL. SPACEROWA nr domu 49 kod pocztowy 80-330 poczta GDAŃSK kraj POLSKA 2018-10-17 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki128.08.2018R., NOTARIUSZ ELŻBIETA JUREWICZ-SZULC, KANCELARIA NOTARIALNA W GDAŃSKU (UL. KOZIOROŻCA 21, 80-299 GDAŃSK), REPERTORIUM A NUMER 3343/2018.2018-10-17 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2018-10-17 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBURSZTYNOWE WZGÓRZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-10-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3815649252018-10-17 do dziś
4. Numer KRS0000752419 2018-10-17 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2018-10-17 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDAAS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2018-10-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1929289192018-10-17 do dziś
4. Numer KRS0000272897 2018-10-17 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2018-10-17 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej930 000,00 ZŁ.2018-10-17 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego930 000,00 ZŁ.2018-10-17 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?TAK2018-10-17 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego0,00 ZŁ.2018-10-17 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2018-10-17 do dziś
21. Wartość wkładu wniesionego930 000,00 ZŁ.2019-08-28 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?TAK2019-08-28 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJABŁOŃSKI2018-10-17 do dziś
2. ImionaMAREK KRZYSZTOF2018-10-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-10-17 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2018-10-17 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2018-10-17 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2018-10-17 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2018-10-17 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2018-10-17 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej310 000,00 ZŁ.2018-10-17 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego310 000,00 ZŁ.2018-10-17 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2018-10-17 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego0,00 ZŁ.2018-10-17 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2018-10-17 do dziś
21. Wartość wkładu wniesionego310.000,00 ZŁOTYCH2018-12-12 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2018-12-12 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2018-10-17 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuUPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST SAMODZIELNIE KOMPLEMENTARIUSZ, TO JEST SPÓŁKA, KTÓREJ FIRMA BRZMI: BURSZTYNOWE WZGÓRZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU, DZIAŁAJĄCY ZGODNIE Z ZASADAMI REPREZENTACJI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ OKREŚLONYMI PRZEPISAMI KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH ORAZ UMOWĄ SPÓŁKI2018-10-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBURSZTYNOWE WZGÓRZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-10-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3815649252018-10-17 do dziś
4. Numer KRS0000752419 2018-10-17 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2018-10-17 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2018-10-17 do dziś
242 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2018-10-17 do dziś
343 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2018-10-17 do dziś
445 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2018-10-17 do dziś
546 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2018-10-17 do dziś
647 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2018-10-17 do dziś
768 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2018-10-17 do dziś
871 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2018-10-17 do dziś
977 WYNAJEM I DZIERŻAWA2018-10-17 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 13.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-13 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-13 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów