CTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2022-12-30 godz. 19:07:58
Numer KRS: 0000753719
Numer REGON: 381677090
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2018-10-29
Ostatni wpis Nr wpisu12Data dokonania wpisu2022-08-12
Sygnatura akt[RDF/413851/22/496]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2018-10-29 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2018-10-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2018-10-29 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2018-10-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat SOPOT gmina SOPOT miejscowość SOPOT2018-10-29 do dziś
2. Adresmiejscowość SOPOT ulica UL. KUJAWSKA nr domu 28 kod pocztowy 81-862 poczta SOPOT kraj POLSKA 2018-10-29 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 31.08.2018R., REP. A NR 3900/2018 SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZ MARTĘ KOTALĘ Z KANCELARII NOTARIALNEJ MARTA KOTALA RAFAŁ SOKOŁOWSKI NOTARIUSZE S.C. W GDYNI, PLAC KASZUBSKI 7/10. AKT NOTARIALNY Z DNIA 25.09.2018R., REP. A NR 4274/2018 NOTARIUSZ MARTA KOTALA, ZMIANA § 2 UMOWY SPÓŁKI2018-10-29 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2018-10-29 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUPER2018-10-29 do dziś
2. ImionaKATARZYNA BEATA2018-10-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-10-29 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2018-10-29 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2018-10-29 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2018-10-29 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2018-10-29 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2018-10-29 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1000 ZŁ2018-10-29 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1000 ZŁ2018-10-29 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2018-10-29 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1000 ZŁ2018-10-29 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2018-10-29 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-10-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3815089502018-10-29 do dziś
4. Numer KRS0000751887 2018-10-29 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2018-10-29 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2018-10-29 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ SAMODZIELNIE KOMPLEMENTARIUSZE.2018-10-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-10-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3815089502018-10-29 do dziś
4. Numer KRS0000751887 2018-10-29 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy152 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2018-10-29 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy152 1 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW2018-10-29 do dziś
252 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY2018-10-29 do dziś
341 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2018-10-29 do dziś
477 WYNAJEM I DZIERŻAWA2018-10-29 do dziś
568 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2018-10-29 do dziś
647 1 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2018-10-29 do dziś
782 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2018-10-29 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 30.05.2019 okres OD 29.10.2018 DO 31.12.20182019-05-30 do dziś
2data złożenia 02.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-02 do dziś
3data złożenia 11.08.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-11 do dziś
4data złożenia 12.08.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-12 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 29.10.2018 DO 31.12.20182019-05-30 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-02 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-11 do dziś
4OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-12 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej
1
1. Data zawieszenia wykonywania działalności2021-04-262021-05-28 do dziś