ASTRUM S.A R.L. (SP. Z O.O.) ODDZIAŁ W POLSCE

Stan na dzień 2021-01-20 godz. 15:33:50
Numer KRS: 0000753343
Numer REGON: 381652718
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2018-10-25
Ostatni wpis Nr wpisu8Data dokonania wpisu2021-01-13
Sygnatura akt[RDF/274669/21/448]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejODDZIAŁ ZAGRANICZNEGO PRZEDSIĘBIORCY2018-10-25 do dziś
3. NazwaASTRUM S.A R.L. (SP. Z O.O.) ODDZIAŁ W POLSCE2018-10-25 do dziś
4. Nazwa lub firma przedsiębiorcy zagranicznego oraz oznaczenie formy prawnejASTRUM SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE2018-10-25 do dziś
5. Nazwa rejestru, numer w rejestrze, określenie ogranu prowadzącego rejestr i przechowującego akta przedsiębiorcy zagranicznegoREGISTRE DE COMMERCE ET DES SOCIETES B225882 ADMINISTRATOR REJESTRU HANDLOWEGO I SPÓŁEK (REGISTERE DE COMMERCE ET DES SOCIETES)2018-10-25 do dziś
8. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2018-10-25 do dziś
9. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2018-10-25 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres oddziału
1. Siedziba oddziałukraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat LUBIŃSKI gmina LUBIN miejscowość CHRÓSTNIK2020-05-11 do dziś
2. Adres oddziałumiejscowość CHRÓSTNIK nr domu 59B kod pocztowy 59-311 poczta LUBIN kraj POLSKA 2020-05-11 do dziś
3. Siedziba i adres zakładu głównego przedsiębiorcy zagranicznegokraj LUKSEMBURG jednostka podziału terytorialnego DYSTRYKT LUKSEMBURG miejscowość LUKSEMBURG ulica ALDRINGEN nr domu 23 nr lokalu kod pocztowy L-1118 poczta LUKSEMBURG 2018-10-25 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentowania zagranicznego przedsiębiorcy
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2018-10-25 do dziś
2. Sposób reprezentacji zagranicznego przedsiębiorcySPÓŁKA ZWIĄZYWANA JEST PODPISEM SWOJEGO JEDNEGO DYREKTORA, A W PRZYPADKU ZARZĄDU - PODPISEM DOWOLNEGO JEDNEGO DYREKTORA. W PRZYPADKU ZARZĄDU ZŁOŻONEGO Z DWÓCH LUB WIĘCEJ DYREKTORÓW PODZIELONYCH NA KLASĘ A I KLASĘ B, SPÓŁKA BĘDZIE ZWIĄZANA WSPÓLNYM PODPISEM KAŻDEGO DOWOLNEGO DYREKTORA KLASY A I DOWOLNEGO DYREKTORA KLASY B.2018-11-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGNYCH2019-04-26 do dziś
2. ImionaMARIUSZ2019-04-26 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-04-26 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Osoby reprezentujące zagranicznego przedsiębiorcę w oddziale
11. NazwiskoMIELCAREK2019-04-26 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA2019-04-26 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-04-26 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2019-04-26 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 3 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI WYKONYWANA NA ZLECENIE2019-04-26 do dziś
268 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2019-04-26 do dziś
368 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2019-04-26 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 25.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-25 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-01-13 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o przymusowej restrukturyzacji dotyczące oddziałów przedsiębiorstw zagranicznych
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów