KPR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2020-11-27 godz. 22:44:20
Numer KRS: 0000753244
Numer REGON: 381581830
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-01-21
Ostatni wpis Nr wpisu4Data dokonania wpisu2020-01-21
Sygnatura akt[PO.VIII NS-REJ.KRS/33269/19/999]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-10-16 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaKPR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2020-01-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2018-10-16 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2018-10-16 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃ gmina POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2018-10-16 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica UL. STAROŁĘCKA nr domu 7 kod pocztowy 61-361 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2018-10-16 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki117.09.2018 R., ZASTĘPCA NOTARIALNY ROBERT TELESIŃSKI - ZASTĘPCA NOTARIUSZA MAŁGORZATY ROSMAN, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 3193/20182018-10-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2018-10-16 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2018-10-16 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPASTERNAK2018-10-16 do dziś
2. ImionaROBERT2018-10-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-10-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000,00 ZŁ2018-10-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-10-16 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRADECKI2018-10-16 do dziś
2. ImionaANDRZEJ JACEK2018-10-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-10-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000,00 ZŁ2018-10-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-10-16 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRAWIEC2018-10-16 do dziś
2. ImionaROBERT CHESTER2018-10-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-10-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000,00 ZŁ2018-10-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-10-16 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego6000,00 ZŁ2018-10-16 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2018-10-16 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2018-10-16 do dziś
268 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2018-10-16 do dziś
368 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2018-10-16 do dziś
441 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2018-10-16 do dziś
541 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2018-10-16 do dziś
655 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2018-10-16 do dziś
755 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA2018-10-16 do dziś
864 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2018-10-16 do dziś
964 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2018-10-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacjiUCHWAŁA ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI Z DNIA 12.11.2019 R. O ROZWIĄZANIU SPÓŁKI ZAPROTOKOŁOWANA AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 12 LISTOPADA 2019 R. SPORZĄDZONYM PRZEZ KAROLINĘ HYJEK-MARCHEL, NOTARIUSZA W POZNANIU (REP. A NR 15.683/2019),2020-01-21 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówREPREZENTACJA SAMODZIELNA LIKWIDATORA2020-01-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoSZCZYGIEŁ2020-01-21 do dziś
2. ImionaWALDEMAR STANISŁAW2020-01-21 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-01-21 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okolicznościUCHWAŁA ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI Z DNIA 12.11.2019 R. O ROZWIĄZANIU SPÓŁKI ZAPROTOKOŁOWANA AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 12 LISTOPADA 2019 R. SPORZĄDZONYM PRZEZ KAROLINĘ HYJEK-MARCHEL, NOTARIUSZA W POZNANIU (REP. A NR 15.683/2019),2020-01-21 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2020-01-21 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów