EXITO GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2021-08-04 godz. 10:04:40
Numer KRS: 0000753082
Numer REGON: 381562151
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2018-10-12
Ostatni wpis Nr wpisu6Data dokonania wpisu2021-04-22
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/19823/21/304]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2018-10-12 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEXITO GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2018-10-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2018-10-12 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2018-10-12 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2018-10-12 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO nr domu 9 nr lokalu 2 kod pocztowy 02-004 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2018-10-12 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki101.10.20182018-10-12 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2018-10-12 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDĘBOWSKI2018-10-12 do dziś
2. ImionaMARCIN2018-10-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-10-12 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2018-10-12 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2018-10-12 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2018-10-12 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2018-10-12 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2018-10-12 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1000,00 ZŁ2018-10-12 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego4500,00 ZŁ2018-10-12 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2018-10-12 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego4500,00 ZŁ2018-10-12 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2018-10-12 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaEXITO GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-10-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3662686212018-10-12 do dziś
4. Numer KRS0000656983 2018-10-12 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2018-10-12 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2018-10-12 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.2018-10-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaEXITO GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-10-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3662686212018-10-12 do dziś
4. Numer KRS0000656983 2018-10-12 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2018-10-12 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 1 KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2018-10-12 do dziś
268 2 WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2018-10-12 do dziś
368 32 ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANENA ZLECENIE2018-10-12 do dziś
474 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA2018-10-12 do dziś
585 5 POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI2018-10-12 do dziś
685 6 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2018-10-12 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 25.09.2020 okres OD 12.10.2018 DO 31.12.20192020-09-25 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 12.10.2018 DO 31.12.20192020-09-25 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej
1
1. Data zawieszenia wykonywania działalności2021-03-312021-04-22 do dziś