L&B FOOD COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-07-11 godz. 00:56:21
Numer KRS: 0000753054
Numer REGON: 381558497
Numer NIP: 8133793742
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2018-10-12
Ostatni wpis Nr wpisu19Data dokonania wpisu2023-07-07
Sygnatura akt[RDF/526338/23/777]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-10-12 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaL&B FOOD COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-10-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2018-10-12 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2018-10-12 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat KOLBUSZOWSKI gmina KOLBUSZOWA miejscowość KOLBUSZOWA DOLNA2020-02-12 do dziś
2. Adresmiejscowość KOLBUSZOWA DOLNA ulica UL. TARNOBRZESKA nr domu 138 kod pocztowy 36-100 poczta KOLBUSZOWA kraj POLSKA 2020-02-12 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki111.10.2018R.2018-10-12 do dziś
204.12.2019 R., REP. A NR 7813/2019, NOTARIUSZ JANINA CZEKAJ, KANCELARIA NOTARIALNA W RZESZOWIE 35-073 RZESZÓW, PL. WOLNOŚCI 16 LOK. 3; ZMIANA PAR. 32020-02-12 do dziś
302.11.2020 R., REP. A NR 917/2020, NOTARIUSZ DAWID GALICKI, KANCELARIA NOTARIALNA W RZESZOWIE; ZMIANA PAR. 92020-11-19 do dziś
421.10.2022 R. REP. A NR 3399/2022, NOTARIUSZ SYLWIA BOROŃ-RADOŃ, KANCELARIA NOTARIALNA W RZESZOWIE, DODANO DO PAR. 8 PKT 42023-02-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2018-10-12 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2018-10-12 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBYTNAR2018-10-12 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ ANDRZEJ2018-10-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-10-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1 UDZIAŁ O WARTOŚCI 500,00 ZŁ2020-11-19 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-02-12 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLUBERA2020-02-12 do dziś
2. ImionaANNA KATARZYNA2020-02-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-02-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały5 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ2020-02-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-02-12 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZUTTA2020-11-19 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2020-11-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-11-19 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały4 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000,00 ZŁ2020-11-19 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-11-19 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2018-10-12 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2018-10-12 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2018-10-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaLUBERA2020-02-12 do dziś
2. ImionaANNA2020-02-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-02-12 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-02-12 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-02-12 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZUTTA2020-02-12 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2020-02-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-02-12 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2020-02-12 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-02-12 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy110 11 Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA, Z WYŁĄCZENIEM MIĘSA Z DROBIU2018-10-12 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy110 12 PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA Z DROBIU2018-10-12 do dziś
210 13 PRODUKCJA WYROBÓW Z MIĘSA, WŁĄCZAJĄC WYROBY Z MIĘSA DROBIOWEGO2018-10-12 do dziś
310 8 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH2018-10-12 do dziś
410 9 PRODUKCJA GOTOWYCH PASZY I KARMY DLA ZWIERZĄT2018-10-12 do dziś
546 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2018-10-12 do dziś
647 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2018-10-12 do dziś
756 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM2018-10-12 do dziś
896 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA2018-10-12 do dziś
977 WYNAJEM I DZIERŻAWA2018-10-12 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 08.06.2021 okres OD 12.10.2018 DO 31.12.20192021-06-08 do dziś
2data złożenia 08.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-08 do dziś
3data złożenia 25.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-25 do dziś
4data złożenia 07.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-07 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 12.10.2018 DO 31.12.20192021-06-08 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-08 do dziś
3OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-25 do dziś
4OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-07 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 12.10.2018 DO 31.12.20192021-06-08 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-08 do dziś
3OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-25 do dziś
4OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-07 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów