EMPRESAS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ OCHO SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2022-08-08 godz. 17:29:19
Numer KRS: 0000752531
Numer REGON: 381546979
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2018-10-10
Ostatni wpis Nr wpisu4Data dokonania wpisu2022-06-07
Sygnatura akt[GD.VII NS-REJ.KRS/8727/22/732]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY GDAŃSK - PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2018-10-10 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEMPRESAS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ OCHO SPÓŁKA KOMANDYTOWA2018-10-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2018-10-10 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2018-10-10 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat GDAŃSK gmina GDAŃSK miejscowość GDAŃSK2018-10-10 do dziś
2. Adresmiejscowość GDAŃSK kraj POLSKA 2022-06-07 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 30.07.2018ROKU, REPERTORIUM A NR 3835/2018, SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZ MARTĘ KOTALĘ Z KANCELARII NOTARIALNEJ MARTA KOTALA RAFAŁ SOKOŁOWSKI NOTARIUSZE S.C. W GDYNI, PLAC KASZUBSKI 7/102018-10-10 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2018-10-10 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaEMPRESAS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-10-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3806970212018-10-10 do dziś
4. Numer KRS0000739003 2018-10-10 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2018-10-10 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSUCHECKI2018-10-10 do dziś
2. ImionaMACIEJ ANDRZEJ2018-10-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-10-10 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2018-10-10 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2018-10-10 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2018-10-10 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2018-10-10 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2018-10-10 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1000 ZŁ2018-10-10 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1000 ZŁ2018-10-10 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2018-10-10 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1000 ZŁ2018-10-10 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2018-10-10 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2018-10-10 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ SAMODZIELNIE KOMPLEMENTARIUSZE.2018-10-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaEMPRESAS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-10-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3806970212018-10-10 do dziś
4. Numer KRS0000739003 2018-10-10 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2018-10-10 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2018-10-10 do dziś
247 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2018-10-10 do dziś
363 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2018-10-10 do dziś
464 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2018-10-10 do dziś
569 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2018-10-10 do dziś
670 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2018-10-10 do dziś
771 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2018-10-10 do dziś
873 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2018-10-10 do dziś
974 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA2018-10-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów