BURSZTYNOWE WZGÓRZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-06-17 godz. 12:22:35
Numer KRS: 0000752419
Numer REGON: 381564925
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2018-10-12
Ostatni wpis Nr wpisu5Data dokonania wpisu2020-07-13
Sygnatura akt[RDF/223587/20/379]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-10-12 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBURSZTYNOWE WZGÓRZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-10-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2018-10-12 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2018-10-12 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat GDAŃSK gmina GDAŃSK miejscowość GDAŃSK2018-10-12 do dziś
2. Adresmiejscowość GDAŃSK ulica UL. SPACEROWA nr domu 49 kod pocztowy 80-330 poczta GDAŃSK kraj POLSKA 2018-10-12 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1DNIA 28.08.2018 R., NOTARIUSZ ELŻBIETA JUREWICZ - SZULC, KANCELARIA NOTARIALNA W GDAŃSKU (UL.KOZIOROŻCA 21, 80-299 GDAŃSK), REPERTORIUM A NR 3338/20182018-10-12 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2018-10-12 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2018-10-12 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJABŁOŃSKI2018-10-12 do dziś
2. ImionaMAREK KRZYSZTOF2018-10-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-10-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.250,00 ZŁOTYCH2018-10-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-10-12 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDAAS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2018-10-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1929289192018-10-12 do dziś
4. Numer KRS0000272897 2018-10-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały75 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.750,00 ZŁOTYCH2018-10-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-10-12 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2018-10-12 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2018-10-12 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI I REPREZENTOWANIA JEJ NA ZEWNĄTRZ UPOWAŻNIENI SĄ: PIERWSZY CZŁONEK ZARZĄDU, DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z DRUGIM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PIERWSZY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z TRZECIM CZŁONKIEM ZARZĄDU2018-10-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaJABŁOŃSKI2018-10-12 do dziś
2. ImionaMAREK KRZYSZTOF2018-10-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-10-12 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPIERWSZY CZŁONEK ZARZĄDU2018-10-12 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-10-12 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSYKUŁA2018-10-12 do dziś
2. ImionaMARCIN PAWEŁ2018-10-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-10-12 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymDRUGI CZŁONEK ZARZĄDU2018-10-12 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-10-12 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaNAPŁOSZEK2018-10-12 do dziś
2. ImionaDARIUSZ2018-10-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-10-12 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymTRZECI CZŁONEK ZARZĄDU2018-10-12 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-10-12 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH2018-10-12 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2018-10-12 do dziś
242 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2018-10-12 do dziś
343 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2018-10-12 do dziś
446 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2018-10-12 do dziś
547 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2018-10-12 do dziś
649 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY2018-10-12 do dziś
768 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2018-10-12 do dziś
871 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2018-10-12 do dziś
977 WYNAJEM I DZIERŻAWA2018-10-12 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 13.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-13 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-13 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów