PAYMOVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-02-08 godz. 14:08:39
Numer KRS: 0000751887
Numer REGON: 381508950
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2018-10-05
Ostatni wpis Nr wpisu13Data dokonania wpisu2022-12-06
Sygnatura akt[GD.VIII NS-REJ.KRS/19205/22/861]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY GDAŃSK - PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-10-05 do dziś
2. Numer REGON\NIPNIP 58514856492018-10-05 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaPAYMOVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-12-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2018-10-05 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2018-10-05 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat SOPOT gmina SOPOT miejscowość SOPOT2018-10-05 do dziś
2. Adresmiejscowość SOPOT ulica UL. KUJAWSKA nr domu 28 kod pocztowy 81-862 poczta SOPOT kraj POLSKA 2018-10-05 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 31 SIERPNIA 2018 ROKU, NUMER REPERTORIUM AKTU NOTARIALNEGO A NR 3895/2018, SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA MARTĘ KOTALĘ, PROWADZĄCEJ WRAZ Z NOTARIUSZEM RAFAŁEM SOKOŁOWSKIM NA ZASADACH SPÓŁKI CYILNEJ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W GDYNI PRZY PLACU KASZUBSKIM 7/10.2018-10-05 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 2 GRUDNIA 2021 ROKU, NUMER REPERTORIUM AKTU NOTARIALNEGO A NR 5269/2021, SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA PIOTRA PIETRZAKA, PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W GDYNI PRZY ULICY KARTUSKIEJ 14A/3, ZMIANA § 1 UST. 1 I 2 UMOWY SPÓŁKI2022-01-24 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z DNIA 14 LISTOPADA 2022 ROKU, NUMER REPERTORIUM AKTU NOTARIALNEGO A NR 4485/2021, SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA PIOTRA PIETRZAKA, KANCELARIA NOTARIALNA W SOPOCIE PRZY UL. KUJAWSKIEJ NR 282022-12-06 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2018-10-05 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2018-10-05 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUPER2018-10-05 do dziś
2. ImionaKATARZYNA BEATA2018-10-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-10-05 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.950,00 ZŁ2018-10-05 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-10-05 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego6000,00 ZŁ2022-12-06 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2018-10-05 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2018-10-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUPER2022-12-06 do dziś
2. ImionaKATARZYNA BEATA2022-12-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-12-06 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2022-12-06 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-12-06 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy163 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2022-12-06 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy163 1 PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ; DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2022-12-06 do dziś
266 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2022-12-06 do dziś
346 5 SPRZEDAŻ HURTOWA NARZĘDZI TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ2022-12-06 do dziś
447 4 SPRZEDAŻ DETALICZNA NARZĘDZI TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2022-12-06 do dziś
562 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2022-12-06 do dziś
662 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2022-12-06 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 02.06.2020 okres OD 31.08.2018 DO 31.12.20192020-06-02 do dziś
2data złożenia 11.08.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-11 do dziś
3data złożenia 12.08.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-12 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 31.08.2018 DO 31.12.20192020-06-02 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-11 do dziś
3OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-12 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 31.08.2018 DO 31.12.20192020-06-02 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-11 do dziś
3OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-12 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów