ASTER DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2021-01-26 godz. 14:12:03
Numer KRS: 0000751844
Numer REGON: 381511998
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2018-10-08
Ostatni wpis Nr wpisu7Data dokonania wpisu2020-06-30
Sygnatura akt[RDF/214653/20/196]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2018-10-08 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaASTER DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2018-10-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2018-10-08 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2018-10-08 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat ŁÓDŹ gmina ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ2018-10-08 do dziś
2. Adresmiejscowość ŁÓDŹ ulica UL. WAPIENNA nr domu 55 kod pocztowy 91-087 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA 2018-10-08 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki121.09.2018 R., KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, NOTARIUSZ K.KABARA, REPERTORIUM A NR 4986/20182018-10-08 do dziś
208.11.2018R,REP.A 5965/2018,PRZED NOTARIUSZEM KRZYSZTOFEM KABARĄ,W KANCELARII NOTARIALNEJ W ŁODZI PRZY ULICY TYLNEJ 4C LOK.38 - ZMIANA §7 UST.2 ORAZ §8 UST.2.2018-12-20 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2018-10-08 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJĘDRZEJCZAK2018-10-08 do dziś
2. ImionaJOANNA ANNA2018-10-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-10-08 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2018-10-08 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2018-10-08 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2018-10-08 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2018-10-08 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2018-10-08 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej120.000,00 PLN2018-12-20 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego168.000,00 PLN2018-12-20 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?TAK2018-12-20 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1 000,00 ZŁOTYCH2018-10-08 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2018-10-08 do dziś
21. Wartość wkładu wniesionego167.000,00 PLN2018-12-20 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?TAK2018-12-20 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJATCZAK2018-10-08 do dziś
2. ImionaPAWEŁ KAROL2018-10-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-10-08 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2018-10-08 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2018-10-08 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2018-10-08 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej15.000,00 PLN2018-12-20 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego21.000,00 PLN2018-12-20 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2018-12-20 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1 000,00 ZŁOTYCH2018-10-08 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2018-10-08 do dziś
21. Wartość wkładu wniesionego20.000,00 PLN2018-12-20 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2018-12-20 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJĘDRZEJCZAK2018-10-08 do dziś
2. ImionaMARCIN PAWEŁ2018-10-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-10-08 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2018-10-08 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2018-10-08 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2018-10-08 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2018-10-08 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2018-10-08 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej250.000,00 PLN2018-12-20 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego261.000,00 PLN2018-12-20 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?TAK2018-12-20 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1 000,00 ZŁOTYCH2018-10-08 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2018-10-08 do dziś
21. Wartość wkładu wniesionego260.000,00 PLN2018-12-20 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?TAK2018-12-20 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaASTER DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-10-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3812794552018-10-08 do dziś
4. Numer KRS0000748404 2018-10-08 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2018-10-08 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2018-10-08 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuUPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA JEST KOMPLEMENTARIUSZ.2018-10-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaASTER DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-10-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3812794552018-10-08 do dziś
4. Numer KRS0000748404 2018-10-08 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2018-10-08 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2018-10-08 do dziś
243 1 ROZBIÓRKA I PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2018-10-08 do dziś
343 2 WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, WODNO-KANALIZACYJNYCH I POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2018-10-08 do dziś
443 3 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2018-10-08 do dziś
543 9 POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE2018-10-08 do dziś
668 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2018-10-08 do dziś
782 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2018-10-08 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 30.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów