CTE 7 SPÓŁKA AKCYJNA P8 SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2022-12-30 godz. 19:07:58
Numer KRS: 0000751319
Numer REGON: 381476629
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2018-10-01
Ostatni wpis Nr wpisu16Data dokonania wpisu2022-10-06
Sygnatura akt[RDF/437636/22/722]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2018-10-01 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCTE 7 SPÓŁKA AKCYJNA P8 SPÓŁKA KOMANDYTOWA2021-09-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2018-10-01 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2018-10-01 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2018-10-01 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica STACYJNA nr domu 1 nr lokalu 12 kod pocztowy 53-613 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2021-10-22 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki107.09.2018R., NOTARIUSZ BARTOSZ MASTERNAK, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU PRZY UL. RYNEK NR 7, REP. A NR 20298/2018.2018-10-01 do dziś
219.12.2019R., NOTARIUSZ ROBERT BRONSZTEJN, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU PRZY UL. RYNEK NR 7, REP. A NR 29800/2019; ZMIENIONO: §9, §11A.2020-02-06 do dziś
315.10.2020R., NOTARIUSZ BARTOSZ MASTERNAK, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU PRZY UL. RYNEK NR 7, REP. A NR 23972/2020; ZMIENIONO: §2 UST. 1, §2 UST. 2, §7 UST. 1, §9 UST. 3, §10 UST. 1.2020-11-04 do dziś
412.07.2021, REP. A NR 19005/2021, NOTARIUSZ IWONA KALINOWSKA , KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU PRZY UL. RYNEK 7, ZMIENIONO: §2 UST. 1, §2 UST. 2, §7 UST. 1, §9 UST. 3, §10 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI.2021-09-09 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2018-10-01 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCTE 4 SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA2021-09-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON9329899892018-10-01 do dziś
4. Numer KRS0000704806 2018-10-01 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2018-10-01 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.000,00 ZŁ2018-10-01 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego68.600,00 ZŁ2020-02-06 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2020-02-06 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego19.600,00 ZŁ2018-10-01 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2018-10-01 do dziś
21. Wartość wkładu wniesionego49.000,00 ZŁ2020-02-06 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-02-06 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCTE 7 SPÓŁKA AKCYJNA2021-09-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3891910792021-09-09 do dziś
4. Numer KRS0000904311 2021-09-09 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2021-09-09 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2018-10-01 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDNOOSOBOWO KOMPLEMENTARIUSZ.2018-10-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCTE 7 SPÓŁKA AKCYJNA2021-09-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3891910792021-09-09 do dziś
4. Numer KRS0000904311 2021-09-09 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2018-10-01 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy143 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2018-10-01 do dziś
243 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2018-10-01 do dziś
341 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2018-10-01 do dziś
468 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2018-10-01 do dziś
568 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2018-10-01 do dziś
668 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2018-10-01 do dziś
768 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2018-10-01 do dziś
843 3 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2018-10-01 do dziś
943 9 POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE2018-10-01 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 03.07.2020 okres OD 01.10.2018 DO 31.12.20192020-07-03 do dziś
2data złożenia 13.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-13 do dziś
3data złożenia 06.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-06 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.10.2018 DO 31.12.20192020-07-03 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-13 do dziś
3OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-06 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.10.2018 DO 31.12.20192020-07-03 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-26 do dziś
3OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-06 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów